Kamerstuk 33127-43

Nader gewijzigd amendement van het lid Wolbert ter vervanging van nr. 28 over het niet overlaten van de invulling en inschatting van de compensatieplicht voor specifieke gevallen aan gemeenten

Dossier: Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid

Gepubliceerd: 5 april 2012
Indiener(s): Agnes Wolbert (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33127-43.html
ID: 33127-43
Origineel: 33127-28

Nr. 43 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WOLBERT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 28

Ontvangen 5 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

Na artikel 4 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4a

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ter zake van het inschakelen van algemeen geldende specifieke expertise bij het bepalen van de voorzieningen voor specifieke groepen cliënten.

Toelichting

Dit amendement regelt dat voor speciale doelgroepen (vooral kleine doelgroepen met specifieke problematiek waarbij voor de inschatting van de compensatiemogelijkheden specialistische kennis nodig is) de invulling van de compensatieplicht en de inschatting daarvan niet aan het oordeel van individuele gemeenten overgelaten hoeft te worden, maar dat landelijke kennis en expertise kan worden gebruikt. Voor bijvoorbeeld doven en slechthorenden, mensen met niet-aangeboren hersenletsel of mensen met ernstige meervoudige problematiek kan voor de inschatting en invulling van de compensatieplicht gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld een landelijke organisatie, een gezamenlijk kennis/expertisecentrum of een aangewezen «expertise-gemeente». Op deze wijze kan beroep tegen een beslissing voorkomen worden en kan er al in een vroeg stadium voor gezorgd worden dat voldoende begeleiding op maat wordt geleverd.

Wolbert