Kamerstuk 33127-40

Gewijzigd amendement van de leden Venrooy-van Ark en Dille ter vervanging van nr. 7 over het bieden van de keuze voor een pgb indien op grond van de AWBZ ook ondersteuning wordt ontvangen

Dossier: Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid


Nr. 40 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VENROOY-VAN ARK EN DILLE TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 7

Ontvangen 4 april 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, wordt onderdeel 2 als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «derde en een vierde lid» vervangen door: derde, vierde en vijfde lid.

2. Het toe te voegen vierde lid wordt vervangen door:

  • 4. Het college van burgemeester en wethouders biedt personen die op grond van de verordening, bedoeld in het eerste lid, aanspraak hebben op een individuele voorziening en die op grond van het bepaalde bij en krachtens artikel 44 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten van het zorgkantoor een vergoeding voor persoonlijke zorg ontvangen of een PGB in het kader van de AWBZ ontvangen, de keuze tussen het ontvangen van een voorziening in natura en het ontvangen van een persoonsgebonden budget als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c.

  • 5. Een cliënt die aanspraak heeft op een individuele voorziening, heeft, zo nodig in afwijking van de in het eerste lid bedoelde verordening aanspraak op een persoonsgebonden budget als bedoeld in het eerste lid, indien een voorziening in natura redelijkerwijs niet toereikend kan worden geacht.

Toelichting

Het eerste lid van het met het wetsvoorstel te wijzigen artikel 5 van de Wmo regelt dat gemeenten in hun verordening bepalen in welke gevallen cliënten die zijn aangewezen op een individuele voorziening, die voorziening in natura krijgen of kunnen kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb) of een tegemoetkoming. In het voorstel van de regering is reeds voorzien in een gewaarborgde toegang tot een pgb voor cliënten die in een gegeven situatie onvoldoende zouden worden gecompenseerd met een voorziening in natura. Ondergetekende achten die regeling evenwel onvoldoende.

Met dit amendement wordt geregeld dat personen die van het zorgkantoor op grond van de vergoedingsregeling voor persoonlijke zorg een vergoeding ontvangen of in het kader van de AWBZ een PGB ontvangen, ook voor hun individuele ondersteuning in de Wmo te allen tijde recht hebben op een pgb. De gemeente is dus verplicht deze personen een pgb aan te bieden. Dit om de afstemming in de zorgplanning voor de betrokkene te optimaliseren, wanneer deze bij meerdere loketten terecht moet voor zorg en ondersteuning.

Venrooy-Van Ark Dille