Kamerstuk 33127-34

Amendement van de leden Venrooy-Van Ark en Dille over het afstemmen van de individuele voorziening op eventuele aanspraken op grond van de AWBZ

Dossier: Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid


Nr. 34 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VENROOY-VAN ARK EN DILLE

Ontvangen 4 april 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel E, wordt in artikel 6, na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor dat de individuele voorziening in natura ten behoeve van een persoon als bedoeld in het eerste lid zo goed mogelijk is afgestemd op de zorg waarop deze persoon aanspraak heeft ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Toelichting

Artikel 6, eerste lid, van de met het wetsvoorstel te wijzigen Wmo regelt dat het college van B&W ervoor moet zorgen dat een voorziening in natura aan betrokken wordt geleverd.

Het nu voorgestelde lid legt daarbij een verplichting voor het college vast om ervoor te zorgen dat de individuele voorziening zo goed mogelijk is afgestemd op zorg waarop betrokkene ingevolge de AWBZ recht heeft.

Venrooy-Van Ark Dille