Kamerstuk 33127-32

Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over het uitzonderen van de specialistische begeleiding ten aanzien van cliënten op wie een zorgsituatie van toepassing is waarvoor is vastgesteld dat enige ondoelmatigheid acceptabel is

Dossier: Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid


Nr. 32 AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Ontvangen 4 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel IX, eerste lid, wordt na «of zwaar probleemgedrag vertoont» ingevoegd:, voor zover niet betrekking hebbend op personen op wie een zorgsituatie van toepassing is waarvoor is vastgesteld dat enige ondoelmatigheid acceptabel is.

II

In artikel IX, tweede lid, wordt «begeleiding en kortdurend verblijf» vervangen door: de begeleiding en het kortdurend verblijf, voor zover niet betrekking hebbend op personen op wie een zorgsituatie van toepassing is waarvoor is vastgesteld dat enige ondoelmatigheid acceptabel is.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de specialistische begeleiding ten aanzien van cliënten op wie een zorgsituatie van toepassing is waarvoor is vastgesteld dat enige ondoelmatigheid acceptabel is, niet wordt overgeheveld naar de Wmo. De begeleiding van deze personen blijft derhalve onder het regime van de AWBZ bestaan.

Bij deze groep cliënten leidt leveringsvoorwaarde B2, C of D niet noodzakelijkerwijs tot verblijf. De CIZ indicatiewijzer beschrijft het als volgt:

«Bij zorg bij kinderen is enige ondoelmatigheid acceptabel als:

  • a. het de wens is van de ouders om het kind thuis te laten wonen; en

  • b. het in het belang is van het kind; en

  • c. dat leidt tot een doeltreffende en verantwoorde oplossing; en

  • d. de mantelzorger het resterende deel van de zorg overneemt.

    Bij jong volwassenen is enige ondoelmatigheid acceptabel als voldaan wordt aan de bovengenoemde cumulatieve voorwaarden en dat noodzakelijk is in bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld het ontwikkelen naar een min of meer zelfstandige woonsituatie of het afronden van een opleiding of stage.»

    Het betreft een groep personen die gezien de problematiek tot de kerngroep van de AWBZ behoort. Om tot voldoende zorg te kunnen komen in de thuissituatie is de ZZP toekenning niet geschikt en beschikt het CIZ over het middel om een passende indicatiestelling in functies en klassen te geven. Deze groep is dus identificeerbaar tijdens de indicatiestelling.

Wiegman-van Meppelen Scheppink