Gepubliceerd: 3 april 2012
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33127-21.html
ID: 33127-21

Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 3 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, onder 4, wordt aan onderdeel j, onder vervanging van de dubbele punt aan het slot van onderdeel j door een komma, een zinsnede toegevoegd, luidende: en het geheel aan activiteiten waarmee een mantelzorger wordt ondersteund bij het uitvoeren van de mantelzorgactiviteiten;.

Toelichting

Met dit amendement regelt de indiener dat iemand die langdurig zorgt voor een naaste, zonder dat dit een vrijwillig karakter heeft (mantelzorger), ook aanspraak kan maken op begeleiding. Omdat mantelzorg een zware belasting kan zijn, wordt het mogelijk om mensen zonder een beperking wél recht op begeleiding te geven. Dit soort ondersteuning is ook wel bekend onder de term respijtzorg.

Nederland kent ongeveer drie en een half miljoen mantelzorgers. Voor 2,6 miljoen mensen gaat het om langdurige en intensieve mantelzorg. In 2010 werd gemeld dat 450 000 mantelzorgers overbelast zijn. De indiener is van mening dat met een aparte aanspraak gemeenten gestimuleerd worden om zorgen van mantelzorgers op te vangen, in het uiterste geval met een beschikking voor begeleiding.

Leijten