Kamerstuk 33127-19

Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over het niet-overhevelen van specialistische begeleiding ten aanzien van zintuiglijk gehandicapte personen

Dossier: Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid


Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Ontvangen 2 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel IX, eerste lid, wordt na «of zwaar probleemgedrag vertoont» ingevoegd:, voor zover niet betrekking hebbend op bij algemene maatregel van bestuur aangewezen groepen van zintuiglijk gehandicapte personen.

II

In artikel IX, tweede lid, wordt «begeleiding en kortdurend verblijf» vervangen door: de begeleiding en het kortdurend verblijf, voor zover niet betrekking hebbend op bij algemene maatregel van bestuur aangewezen groepen van zintuiglijk gehandicapte personen.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de specialistische begeleiding ten aanzien van zintuiglijk gehandicapte personen, niet wordt overgeheveld naar de Wmo. De begeleiding van deze personen blijft derhalve onder het regime van de Awbz bestaan.

De indiener van dit amendement meent dat het aantal doofgeborenen en doofblinde cliënten die gebruik maken van specialistische begeleiding zodanig klein is dat het per gemeente moeilijk is daarvoor een goed aanbod te contracteren waardoor het risico bestaat dat deze cliënten geen gespecialiseerde begeleiding meer gaan krijgen. Het aanbod van deze doelgroep wordt aangeboden door een beperkt aantal aanbieders die regio-overstijgende en veelal landelijk functies vervullen, wat bij contractering door alle gemeenten afzonderlijk op eigen voorwaarden bij die aanbieders zal leiden tot hoge transactiekosten en administratieve lasten. Het aanbod is zodanig specialistisch dat het organiseren van een passend alternatief op lokaal niveau niet haalbaar is. Voor deze doelgroep zijn op andere domeinen van zorg, onderwijs en dienstverlening landelijke afspraken gemaakt over toegang, uitvoering en verantwoording.

Bij AMvB zal, in overleg met gespecialiseerde ZG-aanbieders, worden geregeld welke vormen van specialistische begeleiding onder het regime van de Awbz dienen te blijven. De indiener van dit amendement denkt in ieder geval aan specialistische begeleiding voor doofblinde mensen en de groep doofgeborenen.

Wiegman-van Meppelen Scheppink