Kamerstuk 33127-16

Amendement van het lid Leijten dat regelt dat personen die een indicatie voor verzorging en verpleging hebben én voor begeleiding, niet geconfronteerd worden knip in hun zorgverlening

Dossier: Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid

Gepubliceerd: 30 maart 2012
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33127-16.html
ID: 33127-16

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 30 maart 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel IX, tweede lid, wordt «niet begeleiding en kortdurend verblijf» vervangen door: niet begeleiding, tenzij er tevens een aanspraak op zorg ter voorziening van de geneeskundige verpleging en verzorging van de verzekerde, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, is aangewezen ingevolge artikel 9a, eerste lid, van die wet, en kortdurend verblijf.

Toelichting

Met dit amendement wil de indiener regelen dat personen die een indicatie voor verzorging en verpleging hebben én voor begeleiding niet geconfronteerd worden met een knip in hun zorgverlening. Daarom blijft begeleiding in de AWBZ mogelijk mits er ook een indicatie is voor verzorging en verpleging.

De overheveling van begeleiding geldt in het wetsvoorstel ook niet voor mensen die wonen in een zorginstelling en daar een combinatie van aanspraken hebben in een zorgzwaartepakket (zzp). Het niet opknippen van het zzp om te voorkomen dat er veel bureaucratie ontstaat, afstemmingsproblemen kunnen rijzen tussen de verschillende zorgaanbieders en zorgregimes, geldt voor de indiener eveneens voor mensen die thuis wonen maar aanspraak hebben op meerdere vormen van zorg via de AWBZ.

Leijten