Kamerstuk 33127-13

Amendement van het lid Wolbert over het niet overlaten van de invulling en inschatting van de compensatieplicht voor specifieke gevallen aan gemeenten

Dossier: Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid

Gepubliceerd: 29 maart 2012
Indiener(s): Agnes Wolbert (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33127-13.html
ID: 33127-13
Wijzigingen: 33127-28

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID WOLBERT

Ontvangen 29 maart 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel D een onderdeel ingevoegd, luidende:

Da

Na artikel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5a

Bij algemene maatregel van bestuur wordt, in afwijking van het bepaalde in artikel 5, eerste lid, ten aanzien van specifieke groepen cliënten die aanspraak hebben op:

  • a. een individuele voorziening in natura,

  • b. een financiële tegemoetkoming, of

  • c. een met de individuele voorziening in natura vergelijkbaar en toereikend persoonsgebonden budget, waaronder de vergoeding voor een arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964,

geregeld dat de toekenning van de voorziening geschiedt op basis van algemeen geldende specifieke expertise.

Toelichting

Dit amendement regelt dat voor speciale doelgroepen (vooral kleine doelgroepen met specifieke problematiek waarbij voor de inschatting van de compensatiemogelijkheden specialistische kennis nodig is) de invulling van de compensatieplicht en de inschatting daarvan niet aan het oordeel van individuele gemeenten overgelaten wordt, maar dat landelijke kennis en expertise wordt gebruikt Voor bijvoorbeeld doven en slechthorenden, mensen met niet-aangeboren hersenletsel of mensen met ernstige meervoudige problematiek wordt voor de inschatting en invulling van de compensatieplicht gebruik gemaakt van bijvoorbeeld een landelijke organisatie, een gezamenlijk kennis/expertisecentrum of een aangewezen «expertise-gemeente». Op deze wijze wordt beroep tegen een beslissing voorkomen en wordt er al in een vroeg stadium voor gezorgd dat voldoende begeleiding op maat wordt geleverd.

Wolbert