Gepubliceerd: 28 oktober 2011
Indiener(s): Hans Spekman (PvdA), Joël Voordewind (CU)
Onderwerpen: immigratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33068-1.html
ID: 33068-1

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Ontvangen 28 oktober 2011

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 28 oktober 2011

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 houdende versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen.

De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Spekman

Voordewind