Kamerstuk 33025-18

Nader gewijzigd amendement van het lid Plasterk c.s. ter vervanging van nr. 14 over een scheiding tussen audit en non-audit bij OOB's

Dossier: Wet houdende bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleidingen (Wet op het accountantsberoep)

Gepubliceerd: 13 februari 2012
Indiener(s): Ronald Plasterk (PvdA), Ewout Irrgang , Bruno Braakhuis (GL)
Onderwerpen: economie overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33025-18.html
ID: 33025-18
Origineel: 33025-14

54,0 %
46,0 %

SGP

PvdD

GL

SP

VVD

D66

CU

PVV

PvdA

CDA


Nr. 18 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID PLASTERK C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14

Ontvangen 13 februari 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 68 wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

Na artikel 24a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 24b

De accountantsorganisatie die wettelijke controles verricht bij een organisatie van openbaar belang, verricht naast controlediensten geen andere werkzaamheden voor die organisatie.

II

Artikel 68, onderdeel G komt te luiden:

G

Na artikel 86 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 86a

  • 1. Tot twee jaar na de inwerkingtreding van de Wet op het accountantsberoep is artikel 24b niet van toepassing op werkzaamheden waarvoor de opdracht aan de accountant of accountantsorganisatie is verstrekt voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet op het accountantsberoep.

  • 2. Artikel 27, tweede lid, treedt vijf jaar na de inwerkingtreding van de Wet op het accountantsberoep in werking.

Toelichting

Voor organisaties van openbaar belang (OOB’s) moet er een scheiding komen van controlediensten en andere werkzaamheden. Dit betekent dat een accountantskantoor niet tegelijkertijd controlediensten en andere werkzaamheden mag verrichten voor een OOB. Tot de controlediensten worden uitsluitend gerekend: de wettelijke controles, de controle van de jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening, de controle van (tussentijdse) financiële overzichten, de waarmerking van staten ten behoeve van de toezichthouder zoals bedoeld in de Pensioenwet (artikel 147, lid 5) en de Wet op het financieel toezicht (artikel 3:72, lid 7), de verstrekking van assurance met betrekking tot het directieverslag, het verslag corporate governance, het verslag risicomanagement en het verslag maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Met betrekking tot de werkzaamheden waarvoor reeds opdracht is gegeven, voorafgaand aan de inwerkingtreding en er een contractuele verplichting bestaat voor de accountantsorganisatie wordt geregeld dat bestaande opdrachten kunnen worden uitgevoerd tot 2 jaar na de inwerkingtreding van de Wet op het accountantsberoep.

Plasterk Irrgang Braakhuis