Kamerstuk 33000-XIII-24

Motie Koppejan c.s. over onderzoek en pilots kredietunies

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Gepubliceerd: 3 november 2011
Indiener(s): Ad Koppejan (CDA), Erik Ziengs (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33000-XIII-24.html
ID: 33000-XIII-24

100,0 %
0,0 %

SP

D66

CDA

CU

PvdD

VVD

SGP

GL

PVV

PvdA


Nr. 24 MOTIE VAN HET LID KOPPEJAN C.S.

Voorgesteld 3 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat op de markt voor middelgrote kredieten (€ 50 000 – € 250 000) sprake is van een continuerend marktfalen dat door huidige partijen, en met de huidige overheidsinstrumenten, onvoldoende wordt opgelost;

constaterende, dat met name het mkb hiervan de dupe wordt en derhalve moeite heeft om bedrijfsfinanciering te vinden bij de grootbanken;

van mening, dat banken hiermee onvoldoende invulling geven aan de nutsfunctie die zij ook in onze samenleving dienen te vervullen;

overwegende, dat private initiatieven zoals kredietunies, factoring en crowd-funding in het buitenland laten zien goed te kunnen voorzien in de kredietbehoefte van het mkb en daarmee goed in kunnen spelen op de kredietbehoefte van mkb-bedrijven;

constaterende, dat Qredits ervaring heeft opgedaan met het succesvol opzetten van een operationeel systeem om kredieten te verstrekken aan het mkb, dat schaalbaar is en aansluit bij de behoefte van ondernemers, namelijk persoonlijke aandacht en flexibiliteit;

van mening, dat de operationele uitvoering van de kredietverstrekking zo efficiënt mogelijk moet worden opgezet en Qredits hierbij mogelijk een rol kan spelen;

verzoekt de regering om te onderzoeken of, en onder welke voorwaarden, private initiatieven als kredietunies, factoring en crowd-funding met gebruik van overheidsgaranties een rol kunnen spelen in de vraag aan kleine kredieten van mkb-ondernemingen;

verzoekt de regering daarnaast om één of meerdere pilots op te starten waarbij deze initiatieven gebruik kunnen maken van een garantiekapitaal van 25 mln., gereserveerd vanuit het BMKB-fonds;

verzoekt de regering voorts de Kamer over beide verzoeken voor 1 april 2012 actief te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koppejan

Ziengs

Van Bemmel