Kamerstuk 32854-17

Advies van de Nederlandse Zorgautoriteit over bekostiging ambulancezorg

Dossier: Tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg)

Gepubliceerd: 26 juni 2013
Indiener(s): Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32854-17.html
ID: 32854-17

Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 juni 2013

Op 11 juni jongstleden heb ik u per brief op de hoogte gesteld van mijn voornemen om de Nederlandse Zorgautoriteit een aanwijzing te geven om beleidsregels op te stellen voor een andere wijze van bekostiging van de ambulancezorg in Nederland (Kamerstuk 32 854, nr. 16). In die brief heb ik aangegeven dat de zorgautoriteit mij op korte termijn zou adviseren over de mogelijke vormgeving van nieuwe beleidsregels.

Op 19 juni 2013 heeft de zorgautoriteit mij dit advies doen toekomen. Met deze brief bied ik u het advies ter informatie aan1. De inhoud van het advies past binnen de kaders zoals ik u die heb geschetst in mijn brief van 11 juni jongstleden.

Ik zal dit advies betrekken bij de vormgeving van de genoemde aanwijzing.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers