Gepubliceerd: 5 juli 2011
Indiener(s): Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32770-7.html
ID: 32770-7
Origineel: 32770-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 5 juli 2011

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst van artikel 1.5 wordt de aanduiding «1» geplaatst.

2. In onderdeel b vervalt de zinsnede «,bedoeld onder a,».

3. Er wordt een lid ingevoegd, luidende:

2. Op een studerende die ingevolge artikel 2.13a of artikel 2.14 in aanmerking komt voor studiefinanciering is het eerste lid, onderdeel a, niet van toepassing.

Toelichting

Met deze wijziging wordt expliciet geregeld dat studerenden die recht hebben op meeneembare studiefinanciering omdat ze in het buitenland studeren, niet hoeven te voldoen aan de «ingeschreven in de GBA»-eis om voor een uitwonendenbeurs in aanmerking te komen.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra