Kamerstuk 32752-47

Advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) over de jaarstukken van de politieke partijen over 2015

Dossier: Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Gepubliceerd: 7 februari 2017
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32752-47.html
ID: 32752-47

Nr. 47 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 februari 2017

Bij brief van 6 oktober 2016 heb ik u het advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen (verder de Ctfpp) over de jaarstukken van de politieke partijen over 2015 aangeboden1. In dit advies is de Ctfpp ingegaan op een drietal casussen, aangaande de jaarstukken van de ChristenUnie, de Partij voor de Dieren en de PVV. In mijn brief van 6 oktober 2016 heb ik u medegedeeld dat ik het advies van de Ctfpp volledig overneem en de betrokken politieke partijen zou verzoeken om de desbetreffende documenten hierover aan te passen. De drie politieke partijen hebben aan dit verzoek voldaan. Vervolgens heb ik de Ctfpp gevraagd om advies uit te brengen over de vraag of voldoende tegemoet is gekomen aan haar adviezen (zie bijlage 1)2.

De Ctfpp heeft hier bij brief van 17 januari 2017 advies over uitgebracht en constateert in dit advies dat de ChristenUnie, de Partij voor de Dieren en de PVV thans hebben voldaan aan de eisen van de Wet financiering politieke partijen. Ik neem dit advies over en ik stel daarmee vast dat deze politieke partijen voor wat het jaar 2015 betreft hebben voldaan aan de eisen die worden gesteld in de Wet financiering politieke partijen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk