Kamerstuk 32752-43

Advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen

Dossier: Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Gepubliceerd: 11 juli 2014
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32752-43.html
ID: 32752-43

Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juli 2014

Hierbij bied ik u een advies aan van de Commissie toezicht financiën politieke partijen, dat door mij is aangevraagd op grond van artikel 35, derde lid, aanhef en onder a, van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp)1. Aanleiding voor de adviesaanvraag vormt de omstandigheid dat enkele politieke partijen de stichtingen voor ondersteuning van hun respectieve Tweede Kamerfracties, anders dan is omschreven in de Beleidsregels Wet financiering politieke partijen2, niet hebben aangewezen als neveninstelling in de zin van artikel 5 van de Wfpp.

Ik stuur het advies thans aan uw Kamer ingevolge mijn in een brief aan de Eerste Kamer3 verwoorde toezegging om alle adviezen van de Commissie openbaar te maken. Alleen waar het gaat om adviezen betreffende het om veiligheidsredenen achterwege laten van de gegevens van natuurlijke personen op de te openbaren overzichten van bijdragen en schulden kunnen er redenen zijn om deze adviezen niet of niet volledig openbaar te maken.

Ik zal mij beraden op het advies en uw Kamer hierover nader informeren.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk