Kamerstuk 32752-26

Amendement van het lid Ortega-Martijn over een schriftelijke motiveringsplicht van de minister wanneer zij afwijkt van het advies gegeven door de Commissie toezicht financiën politieke partijen

Dossier: Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Gepubliceerd: 14 maart 2012
Indiener(s): Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32752-26.html
ID: 32752-26
Wijzigingen: 32752-38

Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN

Ontvangen 14 maart 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 32a wordt na het vierde lid een lid ingevoegd, luidende;

  • 4a. Onze Minister kan slechts gemotiveerd afwijken van een advies als bedoeld in het derde en vierde lid. De afwijking geschiedt schriftelijk en is openbaar.

Toelichting

Met dit amendement bewerkstelligt de indiener dat de minister een schriftelijke motiveringsplicht heeft wanneer zij afwijkt van het advies gegeven door de Commissie toezicht financiën politieke partijen. Deze motivering dient bovendien openbaar te worden gemaakt. De commissie kan de minister adviseren over onderwerpen die mogelijk politiek gevoelig liggen. Wanneer er afgeweken wordt van het gegeven advies, draagt een schriftelijke motiveringsplicht bij aan een zorgvuldig en transparant besluitvormingsproces.

Ortega-Martijn