Kamerstuk 32752-11

Amendement van het lid Heijnen over het verbieden voor partijen om giften uit het buitenland te ontvangen

Dossier: Regels inzake de subsidiƫring en het toezicht op de financiƫn van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Gepubliceerd: 18 januari 2012
Indiener(s): Pierre Heijnen (PvdA)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32752-11.html
ID: 32752-11
Wijzigingen: 32752-39

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID HEIJNEN

Ontvangen 18 januari 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel 20 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 20a

De bijdragen, bedoeld in artikel 20, eerste lid, mogen slechts afkomstig zijn van een gever die in Nederland gevestigd of woonachtig is.

II

In artikel 29, eerste lid, wordt na «artikelen 20» ingevoegd: , 20a.

III

In artikel 30, eerste lid, wordt na «artikelen 20,» ingevoegd: 20a,.

IV

Aan artikel 31, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende:

Artikel 20a is van overeenkomstige toepassing.

V

In artikel 33, eerste lid, wordt na «20,» ingevoegd: 20a,.

VI

In artikel 34, eerste lid, wordt na «20,» ingevoegd: 20a,.

Toelichting

Dit amendement verbiedt politieke partijen giften uit het buitenland te ontvangen. Vermeden moet worden dat natuurlijke of rechtspersonen uit het buitenland invloed zouden kunnen uitoefenen op politieke partijen in Nederland via giften of de indruk daartoe wekken.

Heijnen