Kamerstuk 32603-8

Amendement van het lid Koopmans over het regelen van inspraak van de Staten-Generaal met betrekking tot de inwerkingtreding van de wet

Dossier: Wijziging van de Landbouwwet en de Meststoffenwet (elektronisch verstrekken van gegevens)

Gepubliceerd: 15 juni 2011
Indiener(s): Ger Koopmans (CDA)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32603-8.html
ID: 32603-8

Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID KOOPMANS

Ontvangen 15 juni 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel III komt te luiden:

ARTIKEL III

  • 1. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip

  • 2. De voordracht voor het koninklijk besluit, bedoeld in het eerste lid, wordt niet eerder gedaan dan twee weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd. Indien een der kamers der Staten-Generaal besluit niet in te stemmen met het ontwerp, wordt er geen voordracht gedaan en kan niet eerder dan zes weken na het besluit van die kamer der Staten-Generaal een nieuw ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal worden overgelegd.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de kamers inspraak hebben bij de inwerkingtreding van de wet. Wanneer één der kamers besluit niet in te stemmen met de inwerkingtreding van de wet, kan pas zes weken na dit besluit opnieuw een ontwerp besluit worden voorgelegd.

Koopmans