Gepubliceerd: 20 januari 2011
Indiener(s): Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32603-2.html
ID: 32603-2

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, ter vergroting van de doelmatigheid van de uitvoering van wettelijke taken door de overheid alsmede ter vermindering van de regeldruk, wenselijk is de Landbouwwet en de Meststoffenwet te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Landbouwwet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, eerste lid, wordt de zinsnede: «Onze Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening» vervangen door: Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

B

Aan artikel 25 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Bij regeling van Onze Minister kan worden bepaald:

  • a. dat het verstrekken van gegevens, de indiening van aanvragen daaronder begrepen, bedoeld in artikel 15 of het tweede lid, uitsluitend langs elektronische weg kan geschieden, en

  • b. dat Onze Minister onder voorwaarden ontheffing kan verlenen van het bepaalde op grond van onderdeel a.

ARTIKEL II

A

In artikel 1, onderdeel f, wordt de zinsnede: «Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit» vervangen door: Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

B

Artikel 34 van de Meststoffenwet wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat:

  • a. het opmaken, bewaren, overleggen en afdragen van gegevens, bedoeld in het eerste lid, uitsluitend langs elektronische weg kan geschieden, en

  • b. Onze Minister onder voorwaarden ontheffing kan verlenen van het bepaalde op grond van onderdeel a.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,