Kamerstuk 32603-10

Voorhangprocedure inwerkingtreding wijziging van de Landbouwwet en de Meststoffenwet (elektronisch verstrekken van gegevens)

Dossier: Wijziging van de Landbouwwet en de Meststoffenwet (elektronisch verstrekken van gegevens)

Gepubliceerd: 2 april 2012
Indiener(s): Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32603-10.html
ID: 32603-10

E/ Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 4 april 2012.

De voordracht voor het Koninklijk Besluit kan niet eerder worden gedaan dan op 19 april 2012.

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 april 2012

Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit1 houdende inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Landbouwwet en de Meststoffenwet (elektronisch verstrekken van gegevens). Deze wetten worden gewijzigd om ondernemers te verplichten om elektronische middelen te gebruiken bij het verstrekken van gegevens. De wijziging van de Landbouwwet en de Meststoffenwet treedt niet eerder in werking dan nadat het desbetreffende inwerkingtredingsbesluit is voorgehangen aan beide Kamers der Staten-Generaal.

Op grond van het ontwerp-inwerkingtredingsbesluit gaat de verplichting tot het elektronisch verstrekken van gegevens in op 1 januari 2013. Deze verplichting levert een belangrijke impuls aan de kwaliteit van de gegevensuitwisseling tussen overheid en ondernemers. Gegevens die langs elektronische weg worden verstrekt, zijn aanmerkelijk sneller en vaker volledig ingevuld; zij bevatten ook veel minder tegenstrijdigheden dan gegevens die op papieren formulieren worden verstrekt. Hierdoor hoeft de steun aan ondernemers minder vaak gereduceerd te worden vanwege gebreken in de aanvraagformulieren. De introductie van deze verplichting is daarom in overeenstemming met de aanbevelingen van het rapport «DR tot uw Dienst», van de adviseurs P. Blauw en M. Korff.

De wijziging van de Landbouwwet en de Meststoffenwet voorziet er ook in dat ondernemers een ontheffing kunnen krijgen van de verplichting om gegevens langs elektronische weg te verstrekken. Deze ontheffing zal ik verlenen indien het verstrekken van elektronische gegevens onredelijk bezwarend is voor een ondernemer. De gronden die in dat kader kunnen leiden tot het verlenen van ontheffingen, publiceer ik in de jaarlijks vast te stellen Regeling Landbouwtelling en gecombineerde opgave.

In navolging van jurisprudentie in het fiscale domein over de verplichting om gegevens langs elektronische weg te verstrekken, komen voor ontheffing in ieder geval ondernemers in aanmerking tot en met 2016:

  • die behoren tot een geloofsgemeenschap die het gebruik van de elektronische weg in zijn geheel afwijst (zoals de amish), of

  • die niet beschikken over een computer met internetverbinding en niet eerder gegevens langs elektronische weg aan Dienst Regelingen hebben geleverd.

Op basis van de tot en met 2016 opgedane ervaringen wordt het beleid voor het verlenen van ontheffingen heroverwogen in 2016.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker