Kamerstuk 32440-113

Zesde periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts

Dossier: Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)

Gepubliceerd: 12 juli 2019
Indiener(s): Mona Keijzer (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
Onderwerpen: economie markttoezicht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32440-113.html
ID: 32440-113

Nr. 113 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juli 2019

In de bijlage van deze brief bied ik u de zesde periodieke rapportage van de Commissie van Aanbestedingsexperts (hierna: Commissie) aan over de periode 1 maart 2018 tot 1 maart 20191. De Commissie is in 2013 ingesteld om snel, zorgvuldig en laagdrempelig bij te dragen aan het oplossen van aanbestedingsklachten door te bemiddelen of door niet-bindende adviezen te geven.

In het verslag van het Schriftelijk Overleg over de Commissie van Aanbestedingsexperts2 is toegezegd dat ik de periodieke rapportage van de Commissie jaarlijks aan uw Kamer stuur. In deze brief geef ik een samenvatting van de resultaten van de zesde periodieke rapportage van de Commissie. Ook geef ik met deze brief uitvoering aan de motie van het lid Bruins3 die verzoekt de capaciteit en doorlooptijden van de Commissie van Aanbestedingsexperts te monitoren en de Kamer hierover ten minste eens per jaar te informeren. Daarnaast verwijs ik in deze brief kort naar het onderzoek rechtsbescherming bij aanbesteden en mijn voornemen om uw Kamer hierover te informeren. De Commissie publiceert deze rapportage ook op haar website.

Rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts

Samenstelling

Op dit moment wordt de Commissie geëvalueerd als onderdeel van het bredere onderzoek naar de rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk. Omdat de uitkomsten van het onderzoek nog niet bekend zijn, kunnen er vooralsnog geen uitspraken worden gedaan over de toekomst van de Commissie. Daarom zijn in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek en omwille van de continuïteit de drie huidige leden herbenoemd tot 1 juni 2021.

Statistieken

De Commissie rapporteert dat in het afgelopen jaar 53 klachten zijn ingediend door (vertegenwoordigers van) ondernemers. Het aantal ingediende klachten blijft daarmee nagenoeg gelijk aan de voorafgaande twee jaren. Het aantal deelklachten is licht gedaald. Van de 53 ingediende klachten zijn 38 afkomstig van het mkb, tien van grootbedrijven en zijn vijf klachten ingediend door een brancheorganisatie namens één of meer ondernemingen. Het aantal niet in behandeling genomen klachten is gestegen naar 14 (tegenover vijf in het vorige rapportagejaar). Deze stijging komt doordat de Commissie dit rapportagejaar ervoor heeft gekozen om de regel dat eerst schriftelijk een klacht moet worden ingediend bij de aanbestedende dienst weer strikt te hanteren. Van het aantal in behandeling genomen klachten zijn er 27 adviezen uitgebracht. Van de overige 26 ingediende klachten zijn er 14 niet in behandeling genomen en is één klacht ingetrokken. 11 klachten waren op 1 maart 2019 nog in behandeling. In de behandeling van 17 klachten zonder kritieke termijn is de gemiddelde doorlooptijd dit rapportagejaar gedaald naar 118 dagen (tegenover 134 vorig jaar).

Onderwerp van klachten

De onderwerpen waarover geklaagd werd hebben hoofdzakelijk betrekking op overheidsopdrachten en in mindere mate op concessieopdrachten. De klachten betreffen met name Europese openbare procedures. Er is geen klacht ingediend betreffende een speciale-sectoropdracht. Het aantal klachten dat betrekking had op Europese niet-openbare procedures is gestegen (van 4 naar 9). Dit geldt ook voor klachten over nationale openbare procedures (van 3 naar 6). Daarentegen is het aantal klachten over meervoudig onderhandse procedures gehalveerd (van 10 naar 5).

Doorlooptijden

De Commissie maakt in haar klachten onderscheid tussen klachten met een kritieke termijn en klachten zonder kritieke termijn. Bij eerstgenoemde categorie is er sprake van een lopende aanbesteding, waarbij het advies van de Commissie effect kan hebben op de aanbestedingsprocedure. Bij klachten zonder kritieke termijn is er sprake van een klacht na afloop van de aanbesteding en heeft het advies van de Commissie geen gevolgen voor de aanbestedingsprocedure. De gemiddelde doorlooptijd bij de behandeling van klachten met een kritieke termijn is dit rapportagejaar gestegen naar 40 dagen (tegenover 35 vorig jaar). In de 17 klachten zonder kritieke termijn was sprake van een daling van de gemiddelde doorlooptijd.

Appreciatie en vervolgstappen

De Commissie heeft op diverse terreinen veel werk verzet. Ik onderschrijf en waardeer de inspanningen van de Commissie om haar bekendheid bij het mkb, brancheorganisaties en aanbestedende diensten te vergroten. Bekendheid van de Commissie bij haar doelgroep draagt immers bij aan het oplossen van aanbestedingsklachten. Bovendien kunnen deze gesprekken de Commissie inzichten bieden in haar rol en werkwijze. Ik zal de ontwikkeling van de doorlooptijden verder nauwgezet blijven volgen.

De Commissie heeft mij op 18 januari jl. een document geleverd met mogelijke toekomstscenario’s voor de Commissie als onderdeel van het bredere onderzoek naar de rechtsbescherming bij aanbesteden. Ik zal dit document samen met de uitkomsten van het rechtsbeschermingsonderzoek bij aanbesteden aan uw Kamer aanbieden.

Onderzoek rechtsbescherming bij aanbesteden

Ik informeer uw Kamer vandaag in een separate brief over de uitkomsten van dit onderzoek en mijn voornemens ten aanzien van de rechtsbescherming bij aanbesteden naar aanleiding van dit onderzoek (Kamerstuk 34 252, nr. 13).

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer