Gepubliceerd: 22 juni 2011
Indiener(s): Martijn van Dam (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32403-9.html
ID: 32403-9
Wijzigingen: 32403-15

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DAM

Ontvangen 22 juni 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In de beweegreden wordt na «op enkele punten van technische aard» ingevoegd: , alsmede van artikel 7.4a van de Telecommunicatiewet ter herstel van een abuis.

II

Na artikel XIV wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XIVA

1. Indien het bij koninklijke boodschap van 3 november 2010 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen (Kamerstukken II, vergaderjaar 2010/2011, 32 549, nrs 12 e.v.) tot wet is of wordt verheven, en artikel I, onderdeel AH, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan, onderscheidenlijk op dezelfde datum in werking treedt als, deze wet, wordt artikel 7.4a, eerste lid, van de Telecommunicatiewet als volgt gewijzigd:

a. de puntkomma aan het slot van onderdeel c wordt vervangen door «, of»;

b. onder vervanging van de aanduiding «; of» aan het slot van onderdeel d door een punt vervalt onderdeel e.

2. Indien het bij koninklijke boodschap van 3 november 2010 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen (Kamerstukken II, vergaderjaar 2010/2011, 32 549, nrs. 12 e.v.) tot wet is of wordt verheven, en artikel I, onderdeel AH, van die wet later in werking treedt dan deze wet, wordt in artikel I, onderdeel AH, van die wet artikel 7.4a, eerste lid, als volgt gewijzigd:

a. de puntkomma aan het slot van onderdeel c wordt vervangen door «, of»;

b. onder vervanging van de aanduiding «; of» aan het slot van onderdeel d door een punt vervalt onderdeel e.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe om een abuis bij de stemmingen rondom een subamendement Dijkgraaf/Verburg (Kamerstukken II 2010/11, 32 549, nr. 41) te herstellen. Hiertoe wordt in onderdeel II van dit amendement aan dit wetsvoorstel een artikel XIVA toegevoegd.

Indien dit amendement wordt aangenomen, wordt in het opschrift van het wetsvoorstel na «op enkele punten van technische aard» ingevoegd: , alsmede van artikel 7.4a van de Telecommunicatiewet ter herstel van een abuis.

Van Dam