Gepubliceerd: 15 februari 2011
Indiener(s): Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32403-8.html
ID: 32403-8
Origineel: 32403-2

Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 15 februari 2011

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel I wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

A0

In artikel 8, derde lid, wordt «indien het voor het eerst afgegeven rijbewijs een rijbewijs betreft dat de bevoegdheid geeft tot het besturen van bromfietsen en dit rijbewijs is afgegeven aan een persoon die op het ogenblik van die afgifte de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt,» vervangen door: indien het voor het eerst afgegeven rijbewijs een rijbewijs betreft dat is afgegeven aan een persoon die op het ogenblik van die afgifte de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt,.

Toelichting

Deze tweede nota van wijziging is nodig in verband met het voorgenomen experiment met begeleid rijden waarvoor de regelgeving thans in voorbereiding is. Ook in deze gevallen is het vanuit verkeersveiligheidsoptiek van belang dat personen, die in dit kader op een lagere leeftijd dan achttien jaren hun rijbewijs halen, als beginnende bestuurder worden aangemerkt en dat voor deze bestuurders de langere termijn geldt gedurende welke zij als beginnende bestuurder worden aangemerkt. In artikel 8, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994 is bepaald welke bestuurders als beginnende bestuurders worden aangemerkt.

Het gaat hier dan om bestuurders van een motorrijtuig voor het besturen waarvan een rijbewijs is vereist:

  • a. indien sedert de datum waarop aan hem voor de eerste maal een rijbewijs is afgegeven nog geen vijf jaren zijn verstreken, dan wel

  • b. indien het voor het eerst afgegeven rijbewijs een rijbewijs betreft dat de bevoegdheid geeft tot het besturen van bromfietsen en dit rijbewijs is afgegeven aan een persoon die op het ogenblik van die afgifte de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, nog geen zeven jaren zijn verstreken,

en de eerste afgifte van het rijbewijs op of na 30 maart 2002 heeft plaatsgevonden.

Op grond van de huidige omschrijving zouden personen die in het kader van begeleid rijden met zeventien jaren hun rijbewijs halen, op grond van de eerste omschrijving als beginnende bestuurder kunnen worden aangemerkt, maar zouden zij slechts voor de duur van vijf jaren als zodanig worden aangemerkt. De tweede omschrijving heeft immers expliciet alleen betrekking op personen die voor het eerst het bromfietsrijbewijs hebben gehaald. De beoogde wijziging heeft uitsluitend tot doel ook personen die op een jongere leeftijd dan achttien jaren een rijbewijs behalen voor een andere categorie dan alleen AM, gedurende een langere periode als beginnend bestuurder aan te merken.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus