Gepubliceerd: 21 december 2010
Indiener(s): Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32403-7.html
ID: 32403-7
Origineel: 32403-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 22 december 2010

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I wordt na onderdeel A wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa

In artikel 21, vierde lid, wordt «worden aangewezen» geschrapt.

B

Artikel V wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen A en B worden geletterd tot B en C.

2. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

A

Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De begripsbepaling bunkerstation vervalt.

2. In de begripsbepaling drijvend werktuig vervalt «bunkerstations,».

C

Artikel XV wordt als volgt gewijzigd:

1. In de leden 1 en 2, wordt «onderdeel E» telkens vervangen door: onderdelen Aa en E.

2. Onder vernummering van het derde tot vierde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

3. Artikel V, onderdeel A, werkt terug tot en met 1 juli 2009.

Toelichting

Deze nota van wijziging beoogt nog enkele onvolkomenheden in de Wegenverkeerswet 1994 en de Binnenvaartwet te herstellen.

Onderdeel A

Het voorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband de aanwijzing van bromfietsen waarvoor geen Europese typegoedkeuring is vereist teneinde de toelating van bijzondere bromfietsen tot het verkeer te vereenvoudigen en van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het herstel van enkele onvolkomenheden bevat een taalkundige omissie: in het voorgestelde nieuwe lid van artikel 21 van de Wegenverkeerswet 1994 staan twee overbodige woorden. Bij deze nota van wijziging wordt die omissie hersteld door middel van de invoeging van onderdeel Aa in artikel I.

Onderdeel B

De voorgestelde wijziging strekt ertoe om in de Binnenvaartwet het begrip bunkerstation te schrappen. Bij de totstandkoming van de Binnenvaartwet is abusievelijk dit begrip op wettelijk niveau gedefinieerd en bovendien tot species gemaakt van het begrip drijvend werktuig. Door dit laatste zijn de voorschriften ten aanzien van drijvende werktuigen integraal van toepassing op alle bunkerstations. Dit is in de praktijk niet werkbaar gezien de variëteit aan bunkerstations. Derhalve wordt voorgesteld om bunkerstations in het Binnenvaartbesluit te definiëren en een eigen regime te geven.

Onderdeel C

De wijziging van het eerste en tweede lid van artikel XV maakt het mogelijk zeker te stellen dat artikel 21, vierde lid, van de Wegenverkeerswet 1994 eerder in werking treedt dan de wijziging ervan die in de onderhavige nota van wijziging is opgenomen maakt het mogelijk dat, vanwege het reparatoire karakter van het wijzigingsvoorstel, de wijziging terugwerkt tot en met de datum van inwerkingtreding van de Binnenvaartwet, namelijk 1 juli 2009.

De minister van Infractructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus