Gepubliceerd: 28 juni 2011
Indiener(s): Léon de Jong (PVV), Ger Koopmans (CDA)
Onderwerpen: organisatie en beleid verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32403-17.html
ID: 32403-17

69,3 %
30,7 %

PVV

GL

PvdD

SP

CU

VVD

PvdA

CDA

D66

SGP


Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE JONG EN KOOPMANS

Ontvangen 28 juni 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel II wordt onderdeel D als volgt gewijzigd:

1. De aanduiding «1.» wordt vervangen door: 2.

2. Na de aanhef wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

1. In het eerste lid wordt «gebruik van het openbaar vervoer» vervangen door: gebruik van het gehele openbaar vervoer.

Toelichting

Door middel van dit amendement wordt bewerkstelligd dat een ontzegging van het openbaar vervoer louter kan worden opgelegd ten aanzien van het gehele openbaar vervoer, en niet slechts voor één lijn.

De Jong

Koopmans