Kamerstuk 32402-67

Concept Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Dossier: Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Gepubliceerd: 14 juli 2014
Indiener(s): Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32402-67.html
ID: 32402-67

Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 juli 2014

De Eerste Kamer heeft in haar voorlopig verslag van 18 februari 2014 (Kamerstuk 32 402, nr. 6) over het voorstel van Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) gevraagd of de regering bereid is de tekst van het concept-Uitvoeringsbesluit Wkkgz aan de Eerste Kamer voor te leggen.

Uiteraard is de regering bereid de Eerste en Tweede Kamer inzicht te bieden in hetgeen de regering voornemens is op te nemen in het Uitvoeringsbesluit Wkkgz. De conceptversie van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz is ter kennisname als bijlage bij deze brief gevoegd1. Het is een eerste concept dat binnenkort ter consultatie zal gaan en waarover onder andere het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) nog moet adviseren. Daarna zal het ontwerp-besluit ter advisering worden aangeboden aan de Raad van State.

Voor de goede orde meld ik dat er geen voorhangprocedure van toepassing is op het Uitvoeringsbesluit Wkkgz.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers