Kamerstuk 32402-65

Toezegging over de stand van zaken van een wetenschappelijk onderzoek naar het toedienen van psychofarmaca in de ouderenzorg

Dossier: Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Gepubliceerd: 3 september 2013
Indiener(s): Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32402-65.html
ID: 32402-65

Nr. 65 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 september 2013

Tijdens het debat over het wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Handelingen II 2012/13, nr. 96, item 26, blz. 64–81) heeft de minister van VWS uw Kamer toegezegd mij te vragen u te informeren over de stand van zaken van een wetenschappelijk onderzoek naar het toedienen van psychofarmaca in de ouderenzorg.

Dit onderzoek heeft tot doel zicht te krijgen op actuele cijfers over gebruik van psychofarmaca in verpleeghuizen bij mensen met dementie en de factoren die dit gebruik beïnvloeden (zowel directe factoren bij de patiënt zoals de mate van gedragsproblemen, maar ook indirecte factoren zoals teamcultuur, kenmerken verpleeghuis, personeel, artsen). Hoewel ik de uitkomsten van het onderzoek met veel interesse tegemoet zie, gebeurt dit onderzoek niet in mijn opdracht. De Inspectie voor de volksgezondheid is wel zijdelings bij de uitvoering van het onderzoek betrokken.

Helaas kunnen de onderzoekers nog geen tussentijdse conclusies geven en hebben zij ook nog geen zicht op de eindresultaten van het betreffende onderzoek. Ik kan u tot nu toe enkel verwijzen naar het proefschrift van een van de onderzoekers, Dr. S. Zuidema, getiteld «Neuropsychiatrische symptomen bij Nederlandse verpleeghuis-patiënten met dementie». Dit proefschrift is gericht op het verder krijgen van inzicht in de mate waarin neuropsychiatrische symptomen voorkomen bij Nederlandse verpleeghuispatiënten met dementie en de invloed van patiënt- en omgevingsfactoren op deze neuropsychiatrische symptomen.

Zoals door mijn voorgangster is toegezegd in de eerste termijn van de behandeling van het wetsvoorstel zorg en dwang in uw Kamer, zal ik u informeren over de resultaten van het onderzoek wanneer deze wel beschikbaar zijn.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn