Kamerstuk 32402-59

Amendement van het lid Van der Staaij over het mogelijk maken van maatwerk ten aanzien van de VOG-verplichting.

Dossier: Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Gepubliceerd: 3 juli 2013
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32402-59.html
ID: 32402-59
Wijzigingen: 32402-61

Nr. 59 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ

Ontvangen 3 juli 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt onderdeel b.

2. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de situaties waarin een zorgaanbieder die een instelling is, in het bezit moet zijn van een verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens voor de zorgverleners die zorg verlenen aan zijn cliënten en voor andere personen dan zorgverleners die beroepsmatig met zijn cliënten in contact kunnen komen en over de eisen die aan die verklaring kunnen worden gesteld.

  • 1b. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de situaties waarin een zorgaanbieder die een solistisch werkende zorgverlener is, in het bezit moet zijn van een verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

3. Het derde lid vervalt.

4. Het vierde lid vervalt.

5. Het vijfde lid vervalt.

II

Artikel 30 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «artikel 4, eerste lid, onderdeel b» vervangen door «artikel 4, lid 1a» en komt «artikel 4, derde lid,» te vervallen.

2. In het tweede lid wordt «artikel 4, eerste lid, onderdeel b» vervangen door «artikel 4, lid 1a» en komt «artikel 4, derde lid,» te vervallen.

III

Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid vervalt.

2. Het derde lid vervalt.

IV

Artikel 46a vervalt.

Toelichting

Met dit amendement wordt de in dit wetsvoorstel voorziene plicht om een verklaring omtrent gedrag aan te vragen voor alle (nieuwe) zorgmedewerkers, vervangen door de mogelijkheid om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen in welke situaties een zorgaanbieder of een solistisch werkende zorgverlener in het bezit moeten zijn van een verklaring omtrent het gedrag. Dit maakt maatwerk mogelijk. Een algemene verplichting zou hoge kosten en administratieve lasten met zich meebrengen, terwijl dat niet in alle gevallen opweegt tegen het daarmee te dienen belang van goede zorgverlening.

Van der Staaij