Kamerstuk 32402-55

Motie van de leden Van Veen en Kuzu over het geven van aanwijzing aan beroepsbeoefenaren door de IGZ

Dossier: Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)


92,0 %
8,0 %

D66

SGP

PvdD

50PLUS

GL

PVV

CDA

CU

PvdA

SP

VVD


Nr. 55 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VEEN EN KUZU

Voorgesteld 2 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de IGZ handhavend moet kunnen optreden tegen falende zorgverleners;

overwegende dat naar aanleiding van de zaak Jansen Steur is aangekondigd dat daarvoor wetswijzigingen worden overwogen en de mogelijkheid onderzocht wordt om via een uitbreiding van het bevel direct een voorlopig beroepsverbod op te leggen;

van mening dat het wenselijk is om de IGZ mandaat te geven om, vooruitlopend op nader onderzoek, maatregelen te nemen tegen zelfstandig gevestigde beroepsbeoefenaren bij een ernstig vermoeden dat betrokkene de volksgezondheid schaadt of dreigt te schaden;

verzoekt de regering, de IGZ binnen daarbij aan te geven voorwaarden mandaat te verlenen voor het geven van een aanwijzing aan zelfstandig gevestigde individuele beroepsbeoefenaren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veen

Kuzu