Kamerstuk 32402-52

Amendement van het lid Leijten dat regelt dat de wet niet van toepassing zal zijn op aanbieders van alternatieve geneeswijzen

Dossier: Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Gepubliceerd: 2 juli 2013
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32402-52.html
ID: 32402-52

Nr. 52 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 2 juli 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 1 vervalt de begripsbepaling «alternatieve-zorgaanbieder».

II

In artikel 1 wordt in de begripsbepaling «zorgaanbieder» na «een instelling» ingevoegd «die niet uitsluitend door niet-geregistreerde zorgverleners andere zorg doet verlenen,» en aan het slot vóór de puntkomma ingevoegd: die geen niet-geregistreerde zorgverlener die andere zorg levert is.

III

Artikel 2, derde lid, vervalt.

Toelichting

Dit amendement regelt dat Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg niet van toepassing zal zijn op aanbieders van alternatieve geneeswijzen (in de terminologie van de wet: alternatieve-zorgaanbieders). Deze wet moet enkel over aanbieders van reguliere zorg gaan. Wat betreft de indiener moet eerst de evaluatie van de wet BIG worden afgewacht voordat eventueel besloten wordt of deze wet van toepassing is op aanbieders van alternatieve geneeswijzen.

Leijten