Kamerstuk 32402-51

Motie van het lid Van der Staaij over inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen na duidelijkheid over de reikwijdte

Dossier: Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Gepubliceerd: 2 juli 2013
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32402-51.html
ID: 32402-51

90,0 %
10,0 %

SGP

PvdD

GL

VVD

CU

CDA

50PLUS

PvdA

D66

PVV

SP


Nr. 51 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ

Voorgesteld 2 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de toekomstige reikwijdte van dit wetsvoorstel – in afwachting van het wetsvoorstel voor de nieuwe Wmo – nog onduidelijk is;

van mening dat het onwenselijk zou zijn als iedereen zich voor slechts een periode van maximaal één jaar zou voorbereiden op de nieuwe bepalingen uit dit wetsvoorstel, terwijl deze mogelijk per 2015 weer vervallen;

verzoekt de regering, de bepalingen die zien op de nieuwe aanspraken in de nieuwe Wmo pas in werking te laten treden nadat duidelijk is geworden wat de reikwijdte van dit wetsvoorstel is voor de nieuwe Wmo,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij