Kamerstuk 32402-47

Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 32 over een interne klachtencommissie en een verplichte adviestoezending.

Dossier: Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Gepubliceerd: 1 juli 2013
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32402-47.html
ID: 32402-47
Origineel: 32402-32
Wijzigingen: 32402-62

Nr. 47 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 32

Ontvangen 1 juli 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 13, eerste lid, wordt na «van hem betreffende klachten» ingediend: door een klachtencommissie die bestaat uit ten minste drie personen, waarvan er ten minste één werkzaam is geweest in de zorg.

II

In artikel 14, eerste lid, wordt na «een klacht» ingevoegd: bij de klachtencommissie.

III

In artikel 14, tweede lid, wordt na «een klacht» ingevoegd: bij de klachtencommissie.

IV

In artikel 15, eerste lid, wordt na «van een klacht» ingevoegd: bij de klachtencommissie.

V

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «zorgvuldig onderzocht» ingevoegd: door de klachtencommissie.

2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

  • 4. De klachtencommissie brengt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na indiening van de klacht, een schriftelijk en met redenen omkleed advies over de klacht uit aan de zorgaanbieder en zendt dit advies in afschrift aan de klager.

  • 5. Indien de zorgaanbieder een instelling is, brengt de klachtencommissie de raad van bestuur en de raad van toezicht op de hoogte van het advies.

VI

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. De klager ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van het advies, bedoeld in artikel 16, vierde lid, een schriftelijke mededeling van de zorgaanbieder waarin met redenen omkleed is aangegeven op welke wijze en binnen welke termijn hij aan het advies uitvoering zal geven.

2. Het tweede lid vervalt.

VII

Na artikel 17 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 18a

Indien de klager noch de zorgaanbieder binnen zes weken nadat de klachtencommissie advies heeft uitgebracht met betrekking tot dit advies een geschil aanhangig maakt bij de geschilleninstantie of de rechter, is het advies bindend.

Toelichting

De indiener stelt met dit amendement voor de interne klachtenprocedure aan te passen: er komt een interne klachtencommissie te bestaan. De indiener wil voorkomen dat er een scheefgroei ontstaat waarbij de ene zorginstelling of zorgverlener wel een uitgebreide klachtenprocedure heeft maar een andere zorginstelling deze verplichting zeer minimaal invult. Bovendien is het volgens de indiener allereerst aan de zorginstelling zelf om klachten op te lossen voordat deze worden voorgelegd aan de geschilleninstantie. De klachtenfunctionaris zoals door de regering voorgesteld wordt door de indiener gehandhaafd, deze behoudt zijn functie als begeleider en adviseur. De voorgestelde interne klachtencommissie komt te bestaan uit minimaal drie personen waarvan minimaal één persoon een achtergrond heeft in zorg, daarmee is gewaarborgd dat het advies dat uiteindelijk tot stand zal komen, goed gefundeerd is. Om ervoor te zorgen dat het altijd mogelijk blijft een geschil inhoudelijk te laten beoordelen door de geschilleninstantie ofwel door de rechter stelt de indiener voor dat uitspraken van de klachtencommissie na zes weken bindend worden. Daarna is de zorgaanbieder gehouden uitvoering te geven aan hetgeen de klachtencommissie voorstelt.

Ook wordt met dit amendement geregeld dat de klachtencommissie de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht op de hoogte brengt van haar advies. Op die manier wordt gegarandeerd dat ook het bestuur van een zorginstelling op de hoogte is van dat wat in de instelling speelt.

Leijten