Kamerstuk 32402-46

Amendement van het lid Van der Staaij over het vervallen van artikel 5

Dossier: Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Gepubliceerd: 1 juli 2013
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32402-46.html
ID: 32402-46

Nr. 46 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ

Ontvangen 1 juli 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 5 vervalt.

Toelichting

De wet kent al voor zorgaanbieders de verplichting om goede zorg te leveren (artikel 2) en de zorg zo te organiseren en zich zowel kwalitatief als kwantitatief zodanig van personele en materiële middelen te bedienen, dat een en ander redelijkerwijs moet leiden tot het verlenen van goede zorg (artikel 3).

Een nadere verbijzondering daarvan, zoals de regering mogelijk wil maken door bij algemene maatregel van bestuur categorieën van zorgaanbieders aan te wijzen waaraan extra regels gesteld kunnen worden met betrekking tot het gebruik en periodieke kwaliteits- en veiligheidscontroles van bepaalde apparatuur die bij de zorgverlening wordt gebruikt (artikel 5, onderdeel a), en kwaliteitseisen te kunnen stellen wat betreft de zorgverlening en de organisatie van de zorgverlening, (artikel 5, onder b), vindt de indiener ongewenst. Voorkomen moet worden dat wetgeving of lagere regelgeving zodanig gedetailleerd is dat dit in de praktijk juist verstarrend werkt; afvinklijstjes kunnen de moraal heel gemakkelijk uithollen. Bovendien is dit artikel overbodig, aangezien partijen in samenwerking met het Kwaliteitsinstituut hierover afspraken kunnen maken in de professionele standaard.

Van der Staaij