Kamerstuk 32399-79

Aanvullende toelichting enkele amendementen inzake Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Dossier: Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

Gepubliceerd: 13 februari 2017
Indiener(s): Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32399-79.html
ID: 32399-79

Nr. 79 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 februari 2017

Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz; Kamerstuk 32 399) op 2 februari jl. (Handelingen II 2016/17, nr. 48, Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) is onder meer gesproken over een amendement van mevrouw Leijten tot invoering van een geneesheer-directeur voor de doelgroep van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd). Ik heb aangegeven dat ik het principe omarm, maar dat ik een aantal bezwaren heb tegen de wijze waarop het amendement met Kamerstuk 32 399, nr. 41 is vormgegeven. Vanwege deze bezwaren, heb ik dat amendement ontraden.

Inmiddels heeft mevrouw Leijten het amendement op een aantal wezenlijke punten gewijzigd (amendement met Kamerstuk 32 399, nr. 77). Wel handhaaft zij in haar amendement de eis dat de functie altijd moet worden uitgeoefend door een arts. Ik ben het ermee eens dat de invoering van een onafhankelijke Wzd-arts, die een vergelijkbare functie heeft als de geneesheer-directeur binnen de Wvggz, een belangrijke bijdrage kan leveren aan de bescherming van de kwetsbare groep van de Wzd. Ik ga er daarbij vanuit dat de Wzd-arts de juiste expertise inschakelt indien hij moet oordelen over de toepassing van onvrijwillige zorg die voornamelijk van gedragskundige aard is. Om die reden laat ik het oordeel over amendement met Kamerstuk 32 399, nr. 77 graag aan de Kamer.

Voor de goede orde merk ik op dat mijn bezwaren tegen het hieraan te relateren amendement dat ertoe strekt dat de zorgverantwoordelijke altijd een BIG-geregistreerde moet zijn (Kamerstuk 32 399, nr. 50) gehandhaafd blijven en ik dat amendement ontraad. Voor de doelgroep van de Wzd, met name voor de mensen met een verstandelijke beperking, geldt dat de benodigde deskundigheid voor de zorg vaak eerder ligt op het gebied van gedragsdeskundigen die niet altijd BIG-geregistreerd zijn. Ook is amendement met Kamerstuk 32 399, nr. 50 in strijd met het in januari 2017 tot stand gekomen Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Ik maak voorts van de gelegenheid gebruik om te melden dat mijn bezwaren tegen het invoeren van een voorwaardelijke machtiging voor jongvolwassenen (thans opgenomen in amendement met Kamerstuk 32 399, nr. 74) zijn vervallen, mits dat amendement zodanig wordt aangepast dat daarin tegen de beslissing van de zorgverantwoordelijke tot daadwerkelijke opname een directe toegang tot de rechter wordt geregeld. In dat geval, laat ik ook dat amendement graag aan het oordeel van de Kamer. Indien dit niet wordt gewijzigd, acht ik de rechtsbescherming onvoldoende geborgd en blijf ik bij mijn eerder gegeven oordeel (ontraden).

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn