Kamerstuk 32399-23

Toelichting bij de nota naar aanleiding van het verslag, de tweede nota van wijziging en het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State en het nader rapport bij de tweede nota van wijziging inzake Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis

Dossier: Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

Gepubliceerd: 7 juli 2016
Indiener(s): Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32399-23.html
ID: 32399-23
Origineel: 32399-2

Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juli 2016

Hierbij wordt u een tweede nota van wijziging aangeboden (Kamerstuk 32 399, nr. 25), behorende bij het voorstel van wet, houdende regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, hierna: Wvggz (Kamerstuk 32 399)). Met deze tweede nota van wijziging wordt een aantal belangrijke wijzigingen voorgesteld, ook in voorstel voor de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en het voorstel voor de Wet forensische zorg, die reeds aan de Eerste Kamer zijn aangeboden. De belangrijkste aanleiding betreft namelijk de aansluiting tussen de genoemde wetsvoorstellen. Ook is de thematische wetsevaluatie over de gedwongen zorg door ZonMw, voor zover het bovenvermelde wetsvoorstellen betreft, verwerkt in deze tweede nota van wijziging. Deze wetsevaluatie is in oktober 2014 aan uw Kamer aangeboden (Kamerstuk 25 424, nr. 254) en onze reactie hierop ontvangt u vandaag. Het bij brief van 31 maart 2015 (Kamerstuk 25 424, nr. 270) aangekondigde standpunt op de vertrouwenspersoon in de Wzd wordt zo spoedig mogelijk verstuurd, maar in ieder geval vóór de eerste procedurevergadering van uw Kamer na het reces.

Gelet op de omvang en importantie van de met deze nota van wijziging aan te brengen wijzigingen in de voormelde wetsvoorstellen is de tweede nota van wijziging voorgelegd aan de Afdeling Advisering van de Raad van State. Naar aanleiding van het uitgebrachte advies is de toelichting van de nota van wijziging op verschillende punten aangepast. Het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State en het nader rapport treft u daarom eveneens aan (Kamerstuk 32 399, nr. 26). Tevens treft u de nota naar aanleiding van het nader verslag aan, behorende bij de Wvggz (Kamerstuk 32 399, nr. 24).

Mede namens de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie,

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers