Kamerstuk 32399-16

Amendement van het lid Tanamal waarmee de plancoördinator in het wetsvoorstel wordt geintroduceerd.

Dossier: Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

Gepubliceerd: 3 februari 2015
Indiener(s): Grace Tanamal (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32399-16.html
ID: 32399-16
Wijzigingen: 32399-31

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID TANAMAL

Ontvangen 3 februari 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 1:1 wordt na onderdeel p een onderdeel ingevoegd, luidende:

pa. plancoördinator:

plancoördinator als bedoeld in artikel 11:6;

II

Artikel 5:6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na onderdeel c worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

 • ca. informeert hij familie of naasten van betrokkene over de mogelijkheid om betrokkene bij te staan bij het opstellen van het plan, bedoeld in artikel 5:7,

 • cb. informeert hij betrokkene, de vertegenwoordiger en familie of naasten van de betrokkene over de mogelijkheid om zich bij het opstellen van het plan, bedoeld in artikel 5:7, bij te laten staan door een plancoördinator,

2. In onderdeel d wordt «en de contactpersoon» vervangen door: «, de contactpersoon en de familie of naasten, bedoeld in onderdeel ca,».

III

Na hoofdstuk 12 wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende:

HOOFDSTUK 12a DE PLANCOÖRDINATOR

Artikel 12a:1

 • 1. Er is een plancoördinator die tot taak heeft om op verzoek van betrokkene, de vertegenwoordiger of de familie of naasten van betrokkene:

  • a. bijstand te verlenen bij het opstellen van het plan, bedoeld in artikel 5:7.

  • b. informatie te verstrekken over het doel, de werkwijze en de mogelijkheden van het plan, bedoeld in artikel 5:7;

  • c. bijstand te verlenen bij het vaststellen van de taken en verantwoordelijkheden van betrokkene, diens familie of naasten aangaande de uitvoering van het plan, bedoeld in artikel 5:7.

 • 2. De plancoördinator verricht zijn werkzaamheden onafhankelijk van de zorgaanbieder, de geneesheer-directeur en de zorgverantwoordelijke.

 • 3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot:

  • a. de deskundigheid van de plancoördinator;

  • b. de onafhankelijkheid van de plancoördinator ten opzichte van de zorgaanbieder.

Artikel 12a:2

 • 1. De plancoördinator heeft, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is, vrije toegang tot betrokkene en behoeft geen toestemming van derden om te spreken met betrokkene.

 • 2. De zorgaanbieder stelt de plancoördinator in de gelegenheid met betrokkene te spreken, al of niet op verzoek van betrokkene.

Artikel 12a:3

De plancoördinator is tot geheimhouding verplicht van hetgeen in de uitoefening van zijn taak aan hem is toevertrouwd, tenzij enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Toelichting

Het wetsvoorstel regelt dat betrokkene of vertegenwoordiger te kennen kan geven dat samen met familieleden en naasten een plan van aanpak wordt opgesteld om verplichte zorg te voorkomen, nadat de geneesheer-directeur betrokkene of vertegenwoordiger heeft aangegeven een zorgmachtiging voor te bereiden. De geneesheer-directeur kan hierop besluiten de voorbereiding voor een zorgmachtiging te schorsen om de betrokkene de gelegenheid te geven om een plan van aanpak op te stellen. Dit amendement regelt allereerst dat niet alleen de betrokkene of vertegenwoordiger, maar ook zijn familieleden en naasten door de geneesheer-directeur worden gewezen op de mogelijkheid om samen met de betrokkene een plan van aanpak op te stellen om verplichte zorg te voorkomen indien een zorgmachtiging in voorbereiding is. Dat voorkomt dat familieleden en naasten onvoldoende worden geïnformeerd door de betrokkene, die zich op dat moment in een kwetsbare positie bevindt, en betrokkene goed kunnen ondersteunen met het opstellen van het plan van aanpak. Daarnaast regelt dit amendement dat de betrokkene of vertegenwoordiger, zijn familieleden en naasten door geneesheer-directeur worden gewezen op de mogelijkheid om indien gewenst ondersteuning te krijgen van een plancoördinator voor het opstellen van een plan van aanpak met een eigen-kracht-conferentie. De eigen-kracht-conferentie is een goede manier voor de betrokkene om onder leiding van een onafhankelijke conferentieleider (de plancoördinator) samen met familieleden en naasten op een passende wijze een plan van aanpak op te stellen om verplichte zorg te voorkomen. De eigen-kracht-conferentie versterkt eigen regie van de betrokkene en betrokkenheid van het sociale netwerk. Door zowel de betrokkene, familieleden en naasten op de hoogte te stellen van de mogelijkheid om een plan van aanpak op te stellen en ze te wijzen op de mogelijkheid om zich hiervoor te laten ondersteunen door een eigen-kracht-conferentie, wordt adequate ondersteuning gegarandeerd zodat iedere betrokkene samen met familieleden en naasten in staat wordt gesteld om een plan van aanpak op te stellen.

Tanamal