Gepubliceerd: 15 februari 2011
Indiener(s): Rik Grashoff (GL), Lutz Jacobi (PvdA)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-38.html
ID: 32372-38

Nr. 38 MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN GRASHOFF

Voorgesteld 15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat EU-lidstaten gehouden zijn in een nationaal actieplan aan te geven hoe zij bij gewasbeschermingsmiddelengebruik de risico's voor mens, dier en milieu terug willen brengen en de inzet van alternatieven willen bevorderen;

overwegende, dat uit onderzoek van zowel het PBL als het CBS blijkt dat de milieubelasting boven de norm zit en niet aan het afnemen is;

van mening, dat kwantitatieve doelstellingen en concrete maatregelen nodig zijn om de vooruitgang te kunnen bewaken;

verzoekt de regering in het Nationaal Actieplan Gewasbescherming kwantitatieve doelen op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Grashoff