Kamerstuk 32372-13

Amendement van het lid Ouwehand over gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of biociden in gebieden die door het brede publiek of door kwetsbare groepen worden gebruikt

Dossier: Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Gepubliceerd: 9 februari 2011
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-13.html
ID: 32372-13

48,0 %
52,0 %

SP

CDA

VVD

PvdD

PVV

GL

PvdA

D66

SGP

CU


Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHAND

Ontvangen 9 februari 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel IJa, wordt artikel 80a als volgt gewijzigd:

1. Na de aanhef wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 01. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of biociden in gebieden die door het brede publiek of door kwetsbare groepen, als bedoeld in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1107/2009, worden gebruikt, zoals parken, openbare tuinen, sport- en recreatieterreinen, schoolterreinen en speelplaatsen, en gebieden in de nabijheid van zorginstellingen, als bedoeld in artikel 12, onder a, van richtlijn 2009/128/EG, is verboden.

2. In het eerste lid wordt de zinsnede «artikel 12 van richtlijn 2009/128/EG» vervangen door: «artikel 12, onder b, van richtlijn 2009/128/EG».

Toelichting

Dit amendement regelt dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of biociden in gebieden die door het brede publiek of door kwetsbare groepen, zoals omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1107/2009, worden gebruikt, zoals parken, openbare tuinen, sport- en recreatieterreinen, schoolterreinen en speelplaatsen, en gebieden in de nabijheid van zorginstellingen, verboden wordt. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan gevaar opleveren voor de gezondheid van mens en dier. Bestrijdingsmiddelen worden onder andere in verband gebracht met kankerverwekkende en hormoonverstorende eigenschappen. Indiener is van mening dat vanwege het risico op gezondheidsschade kinderen en andere kwetsbare groepen niet frequent aan deze middelen mogen worden blootgesteld. Er zijn voldoende alternatieven voor chemische bestrijding voorhanden. Een beperkt verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen binnen aangewezen gebieden is in onder meer België, Zwitserland en Canada al praktijk, zowel vanuit milieuoogpunt als om bovengenoemde redenen.

Ouwehand