Nr. 221 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 november 2016

Op 31 maart 2010 trad de Crisis- en herstelwet (Chw) in werking. Aan uw Kamer is toegezegd jaarlijks te rapporteren over de voortgang van de uitvoering van de Chw.

Hierbij bied ik u de zesde Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet, «Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet, Voortgangsrapportage 2015–2016», aan1.

Ik ben trots op het feit dat veel gemeenten en provincies via experimenten in de Crisis- en herstelwet vooruitlopen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Meer dan 80 gemeenten experimenteren met het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, de voorloper van het omgevingsplan uit de Omgevingswet.

Evenals vorig jaar is de totstandkoming van de Voortgangsrapportage begeleid door een commissie.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus