Kamerstuk 32127-197

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche)

Dossier: Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

Gepubliceerd: 2 juni 2014
Indiener(s): Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid ruimte en infrastructuur
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32127-197.html
ID: 32127-197

Nr. 197 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Ontvangen ter Griffie op 3 juni 2014.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 1 juli 2014.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 2 juli 2014.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juni 2014

Hierbij bied ik u een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche). Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerpnota van toelichting1.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhang-procedure (artikel 5.2a van de Crisis- en herstelwet) en biedt Uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Gelijktijdig met de voorhang bij Uw Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal wordt het ontwerpbesluit ingevolge artikel 5.2a van de Crisis- en herstelwet in de Staatscourant bekendgemaakt om eenieder gelegenheid te geven gedurende vier weken wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Op grond van de aan gehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerp in de Staatscourant is bekendgemaakt.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus