Kamerstuk 32123-XIV-202

Stand van zaken openstaande toezeggingen ten behoeve van het AO Moties en toezeggingen van 20 mei

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 11 mei 2010
Indiener(s): Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XIV-202.html
ID: 32123-XIV-202

Nr. 202 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 mei 2010

Naar aanleiding van uw verzoek van 14 april (2010Z06358/2010D18474) om een overzicht van de stand van zaken van openstaande moties en toezeggingen aan de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ten behoeve van het AO Moties en toezeggingen van 20 mei a.s., stuur ik u hierbij een overzicht.

In dit overzicht geef ik de stand van zaken van de in uw verzoek genoemde toezeggingen.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

TOEZEGGINGEN

AO Landbouw- en Visserijraad 25 januari 2007

De minister stuurt een brief aan de Kamer over labelling honden- en kattenbont, rekening houdend met het internationale handelskader en de inzet van het bedrijfsleven.

Inmiddels is Verordening nr. 1523/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 december 2007 houdende een verbod op het in de handel brengen, de invoer naar en de uitvoer uit de Gemeenschap van katten- en hondenbont en van producten die dergelijk bont bevatten (PbEU L 343) van kracht geworden. Een overtreding van het verbod uit deze verordening is strafbaar gesteld in Nederlandse regelgeving.

AO Begroting 4 april 2007

Kamer ontvangt in de tweede helft van 2007 de uitkomsten van het onderzoek naar etikettering (motie 30 800 XIV, nr. 68) en de kabinetsreactie

Tijdens het debat over de Nota Dierenwelzijn op 4 februari 2008 heb ik aangegeven dat de vraag naar etikettering van eieren in verwerkte producten deels is meegenomen in het LEI-onderzoek naar het verbod van de verrijkte kooi, dat ik op 7 september 2007 naar uw Kamer heb gestuurd (30 800 XIV, nr. 145). Het onderzoek van het LEI geeft aan welke mogelijkheden het bedrijfsleven heeft benut om alternatieve eieren te vermarkten en te etiketteren in verwerkte producten. Dit onderzoek geeft ook inzicht in de mogelijkheden en moeilijkheden hiertoe. Zoals ik al eerder in het debat met uw Kamer heb aangegeven, zijn de mogelijkheden voor etikettering door de nationale overheid zeer beperkt, vanwege Europese regelgeving inzake de gemeenschappelijke markt en de vrije handel. Verplichte etikettering levert een handelsbeperking op die in beginsel niet is toegestaan, omdat binnen de Europese Unie een gemeenschappelijke marktordening voor eieren geldt. Ook is het op grond van richtlijn nr. 2000/13/EG inzake etikettering van levensmiddelen voor lidstaten niet toegestaan om de handel in levensmiddelen die voldoen aan etiketteringsvoorschriften van die richtlijn, te verbieden op grond van verdergaande nationale regels inzake etikettering.

AO Landbouw- en Visserijraad 7 juni 2007

De minister zegt toe een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om vis, gevangen in risicogebieden, te verschonen d.m.v. aquacultuur, zodat deze voor de voedselketen ingezet kunnen worden.

Er is een onderzoek door Imares uitgevoerd naar de mogelijkheid om aal met een te hoog dioxine gehalte door middel van aquacultuur te verschonen. De conclusie is dat dit slechts tot een beperkte reductie van dioxines en PCB's zal leiden. De resultaten zijn aan de sector gepresenteerd.

AO Landbouw- en Visserijraad 21 mei 2008

De minister zegt toe nog te reageren op de suggestie van de heer Atsma over mogelijke internationale verevening.

In de opmaat naar het besluit van november 2008 over de health check van het GLB zijn allerlei opties voor een zachte landing van de melkquotering, waaronder internationale verevening, aan de orde geweest. Over de uitkomst van de health check onderhandelingen op het gebied van zuivel heb ik u geïnformeerd met mijn brief van 25 november 2008 (TK 25 501-32, nr. 310).

AO Ammoniak 3 juli 2008

De minister zegt toe het toegezegde rapport naar aanleiding van de motie Koopmans/Oplaat naar de Kamer te sturen.

Toezegging is afgedaan met brief van de minister van VROM van 6 november 2008 (TK 30 654, nr. 59).

AO Biotechnologie 2 oktober 2008

De studieresultaten naar de zogenaamde vervuiling door bijen zullen aan de Kamer worden gestuurd.

Toezegging is afgedaan met brief van 29 mei 2009 (TK 31 700 XIV, nr. 154).

AO Mestbeleid 2 oktober 2008

De minister van VROM zal de cijfers van nitraatconcentraties over de periode na 2003 aan de Kamer verstrekken.

Afgedaan met brief van de Minister van VROM van 9 januari 2009 (TK 28385, nr. 126).

AO Staatsbosbeheer op 8 oktober 2008

Indien het moment daar is, zal de minister overleggen met de minister van financiën, en de Kamer informeren over de gronden die Fortis in bezit heeft en de eventuele mogelijkheden om die in te zetten voor het realiseren van natuurdoelen.

Er komt geen extra inzet op Fortis-gronden. De grond van Fortis is namelijk onderpand voor de financiering.

AO Landbouw- en Visserijraad 26 november 2008

De minister zal een afschrift van de brief aan de POP-participanten over de financiering van akkerranden aan de Kamer sturen.

Afgedaan met brief van 27 april 2009 (TK 28 625, nr. 67)

AO eerste voortgangsrapportage groot project EHS op 27 november 2008

De minister laat over 2009 en 2010 onderzoeken hoe de EHS doorwerkt in gemeentelijke plannen en welke problemen en oplossingen er zijn bij de planologische verankering en zal de Kamer hiervan op de hoogte houden.

Toezegging wordt uitgevoerd. Rapportage van Alterra wordt begin 2011 verwacht. Die zal concrete handvatten voor gemeenten bevatten om de EHS te kunnen verankeren.

De minister zal de nieuwe beheerssystematiek Programmatisch Beheer, welke eind van dit jaar naar de minister gestuurd wordt, van commentaar voorzien naar de Kamer sturen. Dit zal naar verwachting eind 2008, begin 2009 zijn.

Toezegging is afgedaan. Zie brief van 26 november 2009 (kenmerk NLP.2009/787)

AO Nota Dierenwelzijn 17 dec 2008

De minister zal in de rapportage naar aanleiding van de Nota Dierenwelzijn ingaan op malafide hondenhandelaren en hondengevechten

Ik verwijs u naar mijn brief aan uw Kamer van 4 februari 2009 over de Voortgangsrapportage Nota Dierenwelzijn & Nationale Agenda Diergezondheid 2008 (Kamerstukken II, 2008–2009, 28 286, nr. 259).

AO GGO’s 8 april 2009

De minister zal het meeste recente Europese onderzoek naar de drempelwaarde van zaaizaad, inclusief voorstellen van de Europese Commissie en een kabinetsreactie hierop zo snel mogelijk aan de TK zenden.

Ik verwijs u naar brief van 6 oktober 2009 (TK 32 123 XIV, nr. 21). De EC heeft nog geen rapport en/of voorstellen voor een drempelwaarde gepresenteerd.

AO Dierenwelzijn 22 april 2009

Eind 2009/begin 2010 zal een reactie van de minister op het Europese onderzoek Animal Welfare Quality aan de TK worden gezonden.

Ik verwijs u naar mijn brief aan uw Kamer van 9 maart 2010 over de Voortgangsrapportage Nota Dierenwelzijn & Nationale Agenda Diergezondheid 2009 (Kamerstukken II, 2009–2010, 28 286, nr. 381).

Een rapportage met bevindingen rond psychosociale problemen bij boeren en de inbeslagname van dieren door de AID als gevolg daarvan zal t.z.t. aan de Kamer worden gestuurd. De doorlooptijd van het project is 4 jaar.

In de voortgangsrapportage Nota Dierenwelzijn & Nationale Agenda Diergezondheid 2009 (Kamerstukken II 2009/10, 28 286, nr. 381) heb ik u verslag gedaan van de invulling en stand van zaken van het in 2008 gestarte project. In aanvulling daarop kan ik u melden dat van de 18 aangemelde bedrijven er 2 zijn afgevallen en 2 afgerond. De AID wordt hierover altijd geïnformeerd. Het is duidelijk gebleken dat de in behandeling zijnde zaken zeer complex zijn. Het zijn zaken waarbij sprake is van een opeenstapeling van met name psychosociale factoren, die uiteindelijk leiden tot de geconstateerde dierverwaarlozing. De tot nu toe opgedane ervaringen rechtvaardigen de voorlopige conclusie dat niet alleen getracht moet worden de dierverwaarlozing als zodanig aan te pakken, maar dat tegelijkertijd een oplossing moet worden gezocht voor de oorzakelijke (psychosociale) factoren. De pilot zal in beginsel 31 september 2012 beëindigd worden waarna de evaluatie zal plaatsvinden.

AO Pacht op 3 juni 2009

In de door de ministers van Justitie en LNV toegezegde evaluatie Pachtprijzenbesluit en Pachtwet zal worden ingegaan op het netwerk van steekproefbedrijven, evenals de aftrekposten voor landgoederen.

In mijn brief van 16 februari jl. (Kamerstukken II 2009/10, 27 924, nr. 42) heb ik uw Kamer bericht de Commissie pachtnormen opdracht te geven tot het uitwerken van een aantal knelpunten in de pachtprijzensystematiek en het evalueren van die systematiek.

Ik heb de Commissie pachtnormen expliciet verzocht bij de evaluatie aandacht te besteden aan de representativiteit van de steekproef en de wenselijkheid van de invoering van een systeem van aftrekposten voor kleinschalige landschapselementen, bijvoorbeeld op landgoederen.

De voorzitter van de Commissie pachtnormen, de heer Van Hall, zal mij eerste helft juni berichten over zijn bevindingen. Zoals ik heb aangegeven in mijn brief van 16 april jl. (Kamerstukken II 2009/10, 27 924, nr. 44) zal ik rond de zomer uw Kamer informeren over de bevindingen van de Commissie pachtnormen en het vervolgtraject.

AO Slachtmethoden op 3 juni 2009

De minister zal de Animal Sciences Group verzoeken om kritische factoren t.a.v. het dodingsproces van varkens, zoals fixeren en opdrijven, nader te analyseren om het proces te verbeteren. De resultaten zullen zo spoedig mogelijk aan de Kamer worden gestuurd.

Het onderzoek loopt momenteel. De definitieve resultaten zullen, zoals het zich thans laat aanzien, in de eerste helft van 2011 bekend worden.

AO Health check van 10 juni 2009

De minister zal voor eind 2009 aan de Kamer een argumentatie sturen over de bovengrens van de uitbetaling van subsidies aan grote bedrijven.

Ik zal u hier binnenkort over berichten.

AO AID/PD/VW van 25 juni 2009

De minister zal in 2010 de Kamer de beschikbaar te stellen informatie verstrekken over sancties etcetera ten aanzien van diertransporten voor het jaar 2009.

Een overzicht van het aantal sancties ten aanzien van diertransporten in 2009 zal worden gegeven in de voortgangsrapportage van het verbeterprogramma Dier bij de VWA, die ik binnenkort naar de Kamer zal sturen.

AO Identificatie en Registratie van 2 juli 2009

De minister zal de sector uitnodigen om in overleg te treden over een kwaliteitssysteem voor weidelammeren in relatie tot verzamelplaatsen. Indien het I&R-systeem goed functioneert leidt dit mogelijk tot een aanpassing van de regelgeving. De minister zal de Kamer hierover medio 2010 informeren.

In vervolg op hetgeen ik heb gemeld hierover in de Voortgangsrapportage Nota Dierenwelzijn & Nationale Agenda Diergezondheid 2009 (Kamerstukken II 2009/10, 28 286, nr. 381), kan ik melden dat ik met de sector verkennend overleg heb gevoerd over de invulling van de verzamelmogelijkheid van weidelammeren. Bij het verzamelen van weidelammeren houd ik nadrukkelijk rekening met mijn lijn in de Nationale Agenda Diergezondheid en Nota Dierenwelzijn dat de sector het aantal verzamelslagen dient te beperken uit oogpunt van dierenwelzijn en diergezondheid. De sector dient een goed kwaliteitssysteem voor het verzamelen van weidelammeren op te stellen. De invoering van een verzamelmogelijkheid van weidelammeren hangt af van de snelheid waarmee de sector de nieuwe elektronische I&R regeling invoert, aangezien ik de eis heb gesteld dat het eI&R systeem goed moet zijn ingevoerd. Gezien de huidige ontwikkelingen is het verzamelen van weidelammeren per 1 juli 2010 nog niet mogelijk.

AO Biodiversiteit op 23 september 2009

De minister zal in de voortgangsrapportage van het uitvoeringsprogramma over 2008 en 2009 ook ingaan op andere kabinetsinitiatieven die ten goede komen aan biodiversiteit.

Toezegging wordt uitgevoerd. De Tweede Kamer wordt in de zomer geïnformeerd.

AO Aquacultuur op 30 september 2009

De minister zal de resultaten van de praktijkproeven van het doden van meerval en paling naar de TK sturen zodra deze bekend zijn.

De praktijktesten door Imares van het apparaat voor het bedwelmen van meerval verlopen voorspoedig. De praktijktesten voor paling starten binnenkort. De resultaten zijn dit najaar beschikbaar.

AO Q-koorts op 1 oktober 2009

De minister van LNV zal het onderzoek van het LEI naar de bedrijfseconomische gevolgen van de nieuwe aanpak tegen Q-koorts inclusief een reactie van de minister binnenkort aan de Kamer sturen.

Ik beschouw deze toezegging als afgedaan. Dit onderzoek was achterhaald op het moment dat op 4 december 2009 het deskundigenadvies en op 9 december 2009 de beleidsreactie aan de Kamer werd verstuurd.

AO EHS op 12 november 2009

De Kamer zal de Midterm review ILG voor Prinsjesdag 2010 ontvangen.

Toezegging wordt uitgevoerd.

AO Q-koorts op 12 november 2009

De Kamer zal in februari 2010 worden geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar het composteren van mest.

Zodra het onderzoek is afgerond, zal de Kamer zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.

WGO Natuur op 16 november 2009

Een voorstel zal naar de Kamer worden gestuurd over eventuele samenvoeging van de Regeling Draagvlak Natuur met andere, passende regelgeving.

Ik heb u eerder toegezegd dat de RDN in 2010 wordt opengesteld voor ondersteuning van activiteiten van maatschappelijke organisaties in 2011. Dit gebeurt per 1 juli 2010. Tegelijkertijd wordt één regeling gemaakt voor ondersteuning van maatschappelijke initiatieven op het gebied van natuur, landbouw en voedsel waar de RDN in wordt opgenomen. De nieuwe regeling wordt in 2011 opgesteld.

De minister zal voor het zomerreces 2010 een brief aan de Kamer sturen over het gebruik van de uitvoering van de motie Jacobi (2006/07, 30 690, nr. 11) over tijdelijke natuur.

Toezegging wordt uitgevoerd.

WGO Visserij op 16 november 2009

De minister zal de Kamer in de eerste helft van 2010 informeren over concrete voorstellen voor het integreren van innovatie, verduurzaming en ondernemerschap, zoals het instellen van een Blue Port.

U ontvangt hierover op korte termijn een brief.

De minister zal de Kamer op de hoogte houden van permanente acties tegen stroperij op vis.

Toezegging wordt uitgevoerd. Op dit moment wordt gewerkt aan nieuwe meerjarenafspraken met de handhavingspartners, de KLPD en de regiopolitie, zodat de bestaande samenwerking ook in de komende periode kan worden gecontinueerd. In dit overleg wordt tevens de invulling van de motie Graus betrokken, inzake de stroperij-aanpak.

AO Landbouw- en Visserijraad op 9 december 2009

De Kamer zal in april 2010 een brief ontvangen over de uitwerking van artikel 45 en 68.

Vanwege de demissionaire status van het kabinet neem ik hier nu geen besluit over.

AO Mosselzaadinvanginstallaties op 17 december 2009

De minister zal de Kamer op de hoogte stellen van de uitkomsten van het gesprek met de pioniers op het gebied van mosselzaadinvanginstallaties en van de laatste stand van zaken.

Conform mijn toezegging aan u ben ik in overleg getreden met de MZI-pioniers van het eerste uur. Zoals ik destijds heb aangegeven, dient een eventuele oplossing gedragen te worden door alle partijen en te passen binnen de bestaande kaders, waarvan het convenant de belangrijkste is. Dat betekent dat ik niet alleen spreek met de MZI-experimenteerders, maar ook met de convenantspartijen. Op dit moment lopen deze gesprekken nog. Ik ga er vanuit dat dit voor de zomer is afgerond. Op dat moment zal ik u via een brief informeren over de uitkomst van die gesprekken en mijn afweging ten aanzien daarvan voor het beleid.

AO Gemeenschappelijk visserijbeleid op 17 december 2009

De minister zal een brief aan de Kamer sturen met daarin duidelijke omschrijvingen van definities die gebruikt worden in de kabinetsreactie op het groenboek Hervorming GVB (in het bijzonder: bijvangsten, discards, voorzorgsprincipe en MSY).

De minister vraagt bij Imares een overzicht op van de ontwikkeling van de visstanden in de laatste decennia op basis van een gelijk criterium. Indien deze beschikbaar is, zegt de minister toe deze naar de Kamer te sturen.

De begrippen die ter tafel kwamen waren «ecosysteembenadering», «bijvangsten» en «discards», «MSY» (maximale duurzame opbrengst) en «voorzorgsniveau». Het begrip «goede ecologische toestand» uit de Kaderrichtlijn Mariene Strategie krijgt verdere invulling bij de implementatie van deze richtlijn en zal te zijner tijd in de Tweede Kamer worden besproken.

In bijlage I treft u mijn interpretatie van de begrippen aan. Het moge duidelijk zijn dat dit begrippenkader geen puur statisch gegeven is, maar aan discussie en verandering onderhevig. Ook in wetenschappelijke kringen wordt hier werkenderweg invulling aangegeven. In deel II van de bijlage krijgt u een overzicht van de toestand van de bestanden, op basis van de door IMARES aangeleverde informatie.

De informatie richt zich specifiek op voor Nederland belangrijke bestanden. De toestand van de overige bestanden is te vinden op de website van de Wageningen Universiteit1.

AO GGO’s op 21 januari 2010

De second opinion die door het RIKILT wordt uitgevoerd zal, wanneer hij gereed is, met een kabinetsreactie naar de TK komen. Verwachting is eind februari/begin maart.

Dit betreft onderzoek dat Rikilt in opdracht van VROM doet naar de veiligheidsaspecten van de cisgenese techniek. De Minister van VROM zal dit Rikilt rapport met een reactie voor de zomer 2010 aan de Kamer sturen.

AO Nota duurzaam voedsel op 27 januari 2010

De visie op duurzame, plantaardige eiwitten zal rond de zomer van 2010 verschijnen.

De visie duurzame plantaardige ketens wordt momenteel opgesteld. Besluitvorming over deze visie is aan een nieuw kabinet.

De minister zal vroeg in het voorjaar van 2011 een rapportage aan de Kamer sturen met – waar mogelijk – zo concreet en meetbaar mogelijke resultaten van de huidige convenanten en activiteiten naar aanleiding van de nota Duurzaam Voedsel.

Ik verwijs hiervoor naar mijn reactie op de motie Waalkens c.s. (TK 31532, nr. 32 ).

AO Binnenvisserij op 3 februari 2010

De minister stuurt voor het zomerreces een brief naar de TK over de wolhandkrab.

De afgelopen tijd is er constructief overleg gevoerd met de visserijsector over de voorwaarden waaronder dit jaar, in de gesloten periode voor de aalvisserij, toch gevist kan worden met aangepaste vistuigen op de wolhandkrab en de Noordzeekrab. Kernpunt hierbij is een goede handhaving en het voorkomen van aalvangst. Ik werk samen met de sector aan een systematiek waarbij een deel van de controletaken door onafhankelijke controleurs worden gedaan.

De minister zal voor het zomerreces zowel de toetsingscriteria als de toetsingswijze van visplannen naar de TK sturen.

Toezegging wordt uitgevoerd. Van belang hierbij is dat een goed evenwicht wordt gevonden tussen noodzakelijke verplichtingen enerzijds, en de inzet om regeldruk en administratieve lasten niet onnodig te laten toenemen anderzijds. Ik werk hieraan met het ministerie van Verkeer en Waterstaat in goed overleg met zowel de sectororganisaties als de waterbeheerders.

AO Natura 2000 op 16 februari 2010

De minister zegt toe met de Provincies te overleggen n.a.v. de conceptbeheerplannen en de wijzigingvoorstellen, en naar evt. nieuwe argumenten te luisteren (waarbij geen concessies worden gedaan aan de doelen) en de uitkomsten van het overleg naar de Kamer te sturen vóór de invulling van de verdere conceptplannen.

Afgedaan. Zie brief van 20 april 2010 (kenmerk PDN.2010/195).

AO CITES op 9 maart 2010

De minister zal de Kamer informeren over de uitkomsten van het gesprek met IFAW en marktplaats.nl over internethandel in bedreigde diersoorten.

Toezegging wordt uitgevoerd.

De minister zal de Kamer informeren over de positie en interpretatie door Duitsland en Zwitserland t.a.v. het aanbieden van dieren op internet.

Toezegging is afgedaan. In het AO Landbouw- en visserijraad op 24 maart 2010 heb ik aangegeven dat Duitsland en Nederland de Europese CITES-verordering op dezelfde manier hebben geïmplementeerd. Dat geldt ook voor het strafbaar stellen van de illegale handel via internet. Zwitserland is nog niet zover, maar dit land wil dezelfde regels stellen als Duitsland en Nederland.

Plenair debat Oostvaardersplassen op 17 maart 2010-04-06

De minister zal de Kamer na 1 mei 2010 informeren over de sterftecijfers van dieren in de Oostvaardersplassen.

Toezegging wordt uitgevoerd. De TK wordt vóór het AO moties en toezeggingen geïnformeerd.

De minister zal een evaluatiecommissie na 1 mei 2010 de opdracht geven een evaluatie uit te voeren over het natuurgebied Oostvaardersplassen op basis van drie afgeronde seizoenen, waarbij zal worden getoetst op de oorspronkelijke uitgangspunten. De evaluatie zal voor het a.s. najaar zijn afgerond.

De evaluatiecommissie Gabor voert vanaf mei 2010 de evaluatie uit.

Plenair debat Veehouderij op 23 maart 2010

De minister zal de Kamer informeren over de uitkomsten van het gesprek met de betrokken Gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant over de uitwerking van het besluit van 19 maart 2010 om geen nieuwe megastallen in Noord-Brabant meer toe te staan. Ook zal in de brief worden ingegaan op de decompartimentering van dierrechten en over gevolgen qua investeringsplannen door ondernemers.

Ik heb op 1 april jl. gesproken met gedeputeerde Van Heugten van de provincie Noord-Brabant. Het gesprek had een informatief karakter en ging met name over de compartimentering. Voor de kabinetsinzet ten aanzien van de herinvoering van compartimentering van dierrechten verwijs ik naar mijn brief aan uw Kamer van 23 april jl.

Daarnaast bekijkt Gedeputeerde Staten momenteel wat de consequenties zijn van de door Provinciale Staten aangenomen moties voor de uitvoering van het reconstructiebeleid. Mocht daartoe aanleiding zijn dan zal ik uw Kamer daarover informeren in de kabinetsrapportage Midterm Review ILG.

AO Mestbeleid op 25 maart 2010

De evaluatie van marktspoor komt begin 2011 naar de TK.

Deze evaluatie komt begin 2011 naar de TK.

De minister gaat in gesprek met gedeputeerde(n) over compartimentering en dierrechten na 2015 en zal de TK van evt. hieruit voortvloeiende beleidsvoorstellen inclusief een kabinetreactie op de hoogte stellen.

Afgedaan met mijn brief van 23 april 2010 (TK 28 385, nr. 180).

De minister stuurt binnen enkele weken een brief naar de TK over het mogelijk gebruik van dikke fractie (via pilots) voor reparatiebemesting.

Deze brief zal ik binnen enkele weken sturen.

Plenair debat Konijnenvleesindustrie op 6 april 2010

De minister zal een oordeel en beoordeling sturen op de filmbeelden over welzijnsproblemen in de konijnenhouderij, die het lid Thieme aan de minister zal doen toekomen.

De minister zal een plan van aanpak van de konijnenhouderijsector over dierenwelzijn, dat zij vóór 1 juni 2010 zal ontvangen, aan de Kamer doen toekomen.

Ik heb de beelden op de website van de dierenwelzijnsorganisatie Vier Voeters bekeken. Het beeldmateriaal laat zien dat konijnen intensief worden gehouden. Er is één konijn te zien, waarbij een oor mist. Mogelijk is dit het gevolg van agressie van andere konijnen. Agressie is een bekend knelpunt voor het welzijn van konijnen. Dit knelpunt wordt meegenomen in het plan van aanpak door de sector. Verder kan ik geen onvolkomenheden afleiden uit het beeldmateriaal.

De beelden van het slachtproces kunnen niet in Nederland zijn gefilmd omdat er zich in Nederland geen slachterij voor konijnen bevindt.

De Nederlandse konijnensector heeft de laatste jaren inspanningen gedaan om het welzijn te verbeteren en loopt daarmee voorop in Europa. Uit het onderzoek van Wageningen UR dat ik op 17 april 2009 naar uw Kamer heb gestuurd (TK 2008/09, 28 286, nr. 286) blijkt dat er nog meer welzijnsverbeteringen nodig zijn. Daarom heb ik de konijnensector gevraagd met een plan van aanpak te komen ter verbetering van het welzijn. De sector komt in juni van dit jaar met dit plan van aanpak. Ik verwacht dat het plan zal ingaan op verbeteringen op het vlak van huisvesting, agressie en sterfte. Zoals reeds toegezegd, zal ik uw Kamer dit plan van aanpak doen toekomen.

BIJLAGE DEEL 1. BEGRIPPENKADER

1. De ecosysteembenadering in de visserij

In de visie van het kabinet is de «ecosysteembenadering gericht op het zoveel mogelijk nut halen uit de levende natuurlijke hulpbronnen in zee en tegelijkertijd de gevolgen daarvan voor het milieu te minimaliseren» (pagina 10 van de visie). Dit is in lijn met de mededeling die de Europese Commissie op 11 april 2008 presenteerde met daarin haar visie op de bijdrage van het gemeenschappelijk visserij beleid in de ecosysteembenadering op het beheer van de oceanen en zeeën (pagina 3 «wat houdt de ecosysteembenadering in?» van COM (2008) 187). Ik heb deze mededeling op 3 juni 2008 aan de Kamer gestuurd2.

2. Discards en bijvangsten

Op pagina 10 en 39 van de visie vindt u mijn opvatting over discards en bijvangsten. Ongewenste bijvangst ontstaat doordat ondermaatse vis van gequoteerde soorten of vis die geen of weinig commerciële waarde heeft in de netten komt. Deze vis wordt terug gegooid. Dit is dodelijk voor het overgrote deel van de teruggegooide vis. Ongewenste bijvangst ontstaat ook door de vangst van vis die marktwaardig is, maar waarvoor de visser onvoldoende quotum heeft. Een visser gooit de vis dan terug om te voldoen aan de regels.

3. Maximale Duurzame Opbrengst en voorzorgsbenadering

In de MSY-benadering mag de visserij slechts oogsten uit de jaarlijkse «rente», de groei, van een visbestand (pagina 9 van de visie). Dat kan alleen als er genoeg ouderdieren zijn om voor die groei te zorgen. MSY wordt inmiddels gebruikt in onder meer de meerjarenplannen voor schol en tong. De MSY-benadering gaat verder dan de «voorzorgsbenadering», omdat het doorgaans een lagere visserijsterfte nastreeft. In 2002 is in het GVB afgesproken om de voorzorgsbenadering te hanteren voor de toestand van de visbestanden. De voorzorgsbenadering is erop gericht te voorkomen dat de bestanden buiten biologisch veilige grenzen komen. Deze grenzen worden bepaald door ICES en hebben betrekking op de omvang van het paaibestand en het niveau van de visserijsterfte.

Deel 2. Overzicht van de toestand van de bestanden

Het onderstaande overzicht geeft informatie over de visserijsterfte en de visbestanden waarvoor ICES bestandsschattingen uitvoert. Hierbij moet worden opgemerkt dat de interpretatie van de adviezen internationaal niet eenduidig is en afwijkingen tussen deze figuren en die van bijvoorbeelde de Europese Commissie zijn niet uit te sluiten.

Op de overzichtskaarten is een verdeling gemaakt naar ecoregio’s (figuur 1) en is te zien of de bestanden zich in 2008 volgens de EU binnen «veilige biologische grenzen» bevinden (figuur 2). Het gaat hierbij dus om een momentopname.

Overzicht toestand van de visbestanden per ecoregio

Overzicht locaties Ecoregionen

Overzicht locaties Ecoregionen

Figuur 1. De ecoregio’s. Europa kan ingedeeld worden in acht ecoregio’s. Deze indeling in ecoregio’s is de indeling zoals gebruikelijk is binnen de EU en ICES. De ovalen geven bij benadering aan waar de verschillende ecoregio’s zich bevinden. De regio: «wijd verspreide soorten» is aangegeven met twee ovalen. Er wordt niet ingegaan op de Middellandse Zee en de Zwarte Zee, omdat noch IMARES, noch ICES hierover adviseert.

EU Overzicht status bestanden in Ecoregionen

EU Overzicht status bestanden in Ecoregionen

Figuur 2. Status van de visbestanden in 2008. Binnen de EU wordt jaarlijks een overzicht gemaakt van de toestand van de visbestanden. Hierbij worden twee criteria gehanteerd. Ten eerste of de omvang van het visbestand zich boven het voorzorgniveau Bpa bevindt, en ten tweede of de visserijsterfte zich onder het voorzorgniveau Fpa bevindt. Indien aan beide criteria voldaan wordt bevindt het bestand zich zogezegd binnen «veilige biologische grenzen». In de figuur staan de door de EU beoordeelde bestanden per ecoregio die zich binnen de veilige grenzen bevinden (groen), zich daarbuiten bevinden (rood) of waar niet genoeg gegevens over bekend zijn om een dergelijke uitspraak te doen (wit). Dit alles op basis van de bestandschattingen uitgevoerd in 2009.