Kamerstuk 32123-XIV-201

Overzicht stand van zaken van openstaande moties en toezeggingen aan de vaste commissie voor LNV

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 17 mei 2010
Indiener(s): Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XIV-201.html
ID: 32123-XIV-201

Nr. 201 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 mei 2010

Naar aanleiding van uw verzoek van 14 april jl. om een overzicht van de stand van zaken van openstaande moties en toezeggingen aan de vaste commisie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ten behoeve van het AO moties en toezeggingen van 20 mei aanstaande stuur ik u hierbij een overzicht.

In dit overzicht geef ik de stand van zaken van de openstaande moties, aangenomen sinds 1 april 2009. Moties ingediend bij de WGO’s natuur en Visserij van 16 november 2009 en bij de begrotingsbehandeling 2010 zijn niet opgenomen; hierover heb ik u recentelijk reeds geïnformeerd (TK 32 123-XIV, nr. 193).

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Plenair debat initiatiefwetsvoorstel Van Velzen/Waalkens verbod pelsdierhouderij d.d. 18 juni 2009

Motie Ouwehand (PvdD), 30 826, nr. 21 

Verzoekt de regering zich in te zetten voor een Europees verbod op de nertsenfokkerij

Ik verwijs u naar mijn brief aan uw Kamer van 6 oktober 2009 (TK 32 123 XIV, nr. 21). Momenteel is het initiatiefwetsvoorstel Van Velzen/Waalkens over een verbod op de pelsdierhouderij in behandeling bij de Eerste Kamer. Tevens is door de indieners een novelle ingediend bij de Tweede Kamer. Ik wacht deze parlementaire behandeling af. Daarna zal ik uw Kamer informeren over de uitvoering van deze motie.

VAO Landbouw en Visserijraad d.d. 2 juli 2009

Motie Atsma (CDA) c.s., 21 501-32, nr. 346

Roept de regering op om binnen de EU te eisen dat het batterijverbod per 1 januari 2012 wordt geëffectueerd en gecontroleerd, en daarover de Kamer frequent te rapporteren

Ik heb initiatief genomen om met gelijkgezinde lidstaten de Europese Commissie (EC) hierover aan te schrijven. In deze brief heb ik de EC verzocht om de lidstaten, waarin nu nog veel leghennen gehuisvest zijn in legbatterijen, te wijzen op de verplichting die vanaf 1 januari 2012 geldt. Daarnaast heb ik de Europese Commissie verzocht om vanaf 1 januari 2012 met voldoende inzet te controleren of de lidstaten zich aan deze verplichting houden.

VAO Nationale invulling Health Check, 2 juli 2009

Motie Cramer (CU) en Waalkens (PvdA), 28 625, nr. 75 

Verzoekt de regering, een systeem van beloning van maatschappelijke diensten uit te werken en onderzoek te doen naar de inkomensgevolgen hiervan voor verschillende typen landbouwers in verschillende typen waardevolle gebieden, actoren in het landelijk gebied hierbij te betrekken en maart 2010 aan de Kamer voor te leggen, zodat bij het eerstvolgende herzieningsmoment volgens art. 45 lid 1 en art. 68 lid 8 werkelijk stappen gezet kunnen worden richting vermaatschappelijking, met gebruikmaking van art. 69 lid 1 van Verordening 73/2009;

verzoekt de regering tevens om een pilot te starten, bijvoorbeeld in Laag Holland, om ervaring op te doen met de beloning van maatschappelijke diensten in een waardevol gebied, 

Zie mijn brief van 6 oktober 2009 (TK 32 123 XIV, nr. 21) en mijn brief van 11 mei 2010 (nr. 1320127).

Motie Van der Ham (D66) c.s., 28 625, nr. 78 

Verzoekt de regering, bij de onderhandelingen over de langetermijnperspectieven van na 2013 in te zetten op een drastische reductie van het Europees landbouwbudget en de op historische productie opgebouwde landbouwsubsidies af te schaffen, 

Zie mijn reactie op motie 32 123-XIV, nr. 114 in mijn brief van 15 april 2010 (TK 32 123 XIV, nr. 193).

VAO Natuurbeheer, 2 juli 2009

Motie Van der Ham (D66) en Peters (GL), 30 825, nr. 34 (gewijzigd)

  • Verzoekt de regering de provincie de vrijheid te geven om volledige schadeloosstelling, onder onteigeningsdruk of eventueel middels juridische onteigening, als instrument in te zetten, in gebieden waar het grootste deel van de hectares is verworven en/of gebieden onder grote verstedelingsdruk met een geringe grondmobiliteit, ook als zij daarbij de 10% overschrijden

  • verzoekt de regering voorts bij de midterm review (danwel eerder als de cijfers in september daartoe aanleiding geven) te bezien hoe vaak het instrument onteigening gemiddeld in ingezet en of, gelet op de realisatie van de grondverwerving tot dan toe, de nog te realiseren grondverwerving en de termijnen van realisatie van de desbetreffende beleidsdoelen en indien noodzakelijk dan tot nieuwe afspraken te komen

Motie is in uitvoering. De TK wordt bij de rapportage over de midterm review geïnformeerd.

Motie Peters (GL), 30 825, nr. 40

Verzoekt de regering de midterm review ILG vóór de behandeling van de LNV-begroting voor 2011 aan de Kamer te sturen

Motie is in uitvoering.

VAO Beheerplannen Natura 2000, 2 juli 2009

Motie Jacobi (PvdA), 31 700-XIV, nr. 169

Verzoekt de regering alle MIRT-projecten en de bijbehorende compensatiemaatregelen (indien noodzakelijk) op te nemen in de beheerplannen en deze in samenhang passend te beoordelen.

Motie is in uitvoering.

VAO VWA, 2 juli 2009

Motie Van Velzen (SP), 26 991, nr. 263

Verzoekt de regering, jaarlijks een overzicht te geven van:

  • 1. de aantallen overtredingen;

  • 2. de aard van de overtredingen;

  • 3. de hoeveelheid overtredingen die zijn doorgegeven aan het Openbaar Ministerie;

  • 4. de opgelegde sancties met betrekking tot veterinaire overtredingen.

Een overzicht van het aantal sancties ten aanzien van diertransporten in 2009 zal worden gegeven in de voortgangsrapportage van het programma Dier bij de VWA, die ik binnenkort naar de Kamer zal sturen.

Plenair debat Meststoffenwet, 2 juli 2009

Motie Koopmans (CDA), 31945, nr. 8

Verzoekt de regering, met respect voor de gemaakte derogatieafspraken met de Europese Commissie te overleggen om meer producten naast frietaardappelen en bieten onder flexibele normen te kunnen brengen. 

Zie mijn brief van 14 september 2009 (TK 28 385, nr. 160).

VAO Nederlandse visie op nieuwe Gemeenschappelijk Visserijbeleid, 17 december 2009

Motie Snijder-Hazelhoff (VVD), 32 201, nr. 6

Verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat de Nederlandse Wet economische mededinging in lijn is met de Europese regelgeving en dat de Europese regelgeving ook wordt gevolgd, zoals ook andere EU-lidstaten doen, 

Zie reactie op motie 32 201, nr. 10

Motie Ouwehand (PvdD), 32 201, nr. 9 

Verzoekt de regering, zich er in kader van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid voor in te zetten dat bijvangsten verplicht worden aangeland en dus meetellen in de vangsten, 

In mijn visie op het Gemeenschappelijk Visserijbeleid heb ik duidelijk aangegeven dat bijvangsten moeten worden uitgebannen. Ik heb dat standpunt ook in de Europese discussie ingebracht. Een discardban is alleen in Europees verband effectief vorm te geven. Er zijn meerdere mogelijkheden om bijvangsten uit te bannen. Technische maatregelen kunnen de selectiviteit van de vangst verhogen, in gebieden met veel jonge vis kunnen vangstverboden worden ingesteld én er kan een aanlandingsverplchting worden ingesteld. Ik verwacht dat voor een effectief besluit van alle drie genoemde mogelijkheden elementen zullen worden toegepast.

Motie Koppejan (CDA) en Jacobi (PvdA), 32 201, nr. 10 

Verzoekt de regering om op korte termijn onderzoek te doen naar de mogelijkheden en beperkingen van de huidige Nederlandse mededingingswetgeving om doelstellingen te bereiken op het gebied van duurzaamheid en een redelijke prijs voor vers gevangen vis en schaaldieren, 

Binnenkort zal de SER haar advies over duurzame ontwikkeling en mededinging vaststellen. De casus samenwerking, mededinging en duurzame visserij zal onderdeel uitmaken van het advies. Het kabinet zal het rapport met een reactie naar uw Kamer sturen, waarbij zal worden ingegaan op de in de moties aangesneden problematiek.

VAO Q-koorts, 27 januari 2010

Motie Ormel (CDA) c.s., 28 286, nr. 365

Verzoekt de regering alle geiten en schapen in Nederland te laten vaccineren tegen Q-koorts.

Deze motie zal worden uitgevoerd.

VAO Duurzaam voedsel, 3 februari 2010

Motie Waalkens (PvdA) c.s., 31 532, nr. 32

Verzoekt de regering de ambities in de nota te voorzien van concrete doelstellingen en afrekenbare indicatoren met bijbehorende streefwaarden en deze binnen een halfjaar voor te leggen aan de Kamer. 

Deze motie wordt uitgevoerd conform mijn reactie op deze motie tijdens het VAO.

Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU), 31 532, nr. 33

Verzoekt de regering te onderzoeken welke financiële en/of fiscale prikkels er mogelijk zijn om de consument te verleiden tot verduurzaming van het voedselpakket en daarin de verwachte effecten en kosten mee te wegen.

Deze motie wordt uitgevoerd. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht. Het is aan het volgend kabinet om hierover besluiten te nemen.

Motie Atsma (CDA), 31 532, nr.34

Verzoekt de regering te bevorderen dat door ketenafspraken met onder meer supermarkten het stunten met (verse) voedselproducten wordt tegengegaan en de Kamer over de mogelijkheden en resultaten uiterlijk 1 september 2010 te rapporteren. 

Deze motie wordt uitgevoerd.

Motie Peters en Dibi (GL), 31 532, nr. 35

Verzoekt de regering aan te sturen op vermindering van consumptie van dierlijke eiwitten en hierbij de aanbevolen eiwitconsumptie van de Gezondheidraad als streefwaarde te gebruiken. 

Deze motie wordt uitgevoerd. LNV zet verschillende instrumenten in op dit beleidsonderwerp. Eind 2010 zal een brief aan de Kamer worden verzonden met een rapportage over deze instrumenten.

VAO Aanwijzingsbesluiten Natura 2000, 18 februari 2010

Motie Koopmans (CDA) en Cramer (CU), 32 123-XIV, nr. 157

Verzoekt de regering, bij de ex ante beleidsevaluatie naast sociaaleconomische effecten ook de kosteneffectiviteit van de maatregelen mee te nemen, waarbij onder andere wordt beoordeeld op welk niveau de maatregelen het meest (kosten)effectief zijn: nationaal of regionaal en vanuit welke sector, en de belanghebbenden hierbij te betrekken.

Motie is in uitvoering. De Kamer wordt geïnformeerd in het voorlopige programma stikstof dat voor het zomerreces aan de Kamer wordt gestuurd.

Motie Cramer (CU) en Koopmans (CDA), 32 123-XIV, nr. 159

  • Verzoekt de regering, geen definitieve aanwijzingsbesluiten te nemen zolang stikstof, water en sociaaleconomische afwegingskaders niet bekend zijn;

  • verzoekt de regering, de afwegingskaders voor stikstof, water en sociaaleconomische factoren voor 15 juni 2010 gereed te hebben, op basis daarvan met provincies in gesprek te gaan en waar nodig wijzigingen door te voeren in de conceptaanwijzingsbesluiten zonder afbreuk aan de landelijke doelen en de Kamer van dit proces op de hoogte te houden.

Motie is in uitvoering. De Tweede Kamer wordt voor het zomerreces geïnformeerd.

Spoeddebat Oostvaardersplassen, 17 maart 2010

Motie Graus (PVV) c.s., 32 123-XIV, nr. 186

Verzoekt de regering, het beleid van Staatsbosbeheer in de Oostvaardersplassen te evalueren en te herzien op basis van adviezen en toezicht door onafhankelijke deskundigen, onder wie veterinair specialisten.

Motie in uitvoering. De evaluatie wordt afgerond voor het najaar. Daarna wordt de Kamer over de uitkomsten geïnformeerd.

VAO Q-koorts, 20 april 2010

Motie Snijder-Hazelhoff (VVD) c.s., 28 286, nr. 391

Verzoekt de regering met aangepaste maatregelen te komen wat betreft het besmet verklaren en eventueel ruimen van de bedrijven, waarbij maatwerk uitgangspunt dient te zijn.

Zoals ik in mijn reactie op de motie heb aangegeven, wordt deze uitgevoerd. Het ambtelijk monster wordt tenminste veertien dagen na de vaccinatie genomen.

Motie Van Gerven (GL), 28 286, nr. 395

Verzoekt de regering de onderzoeken naar de hygiënemaatregelen rondom mest uit te breiden, waarbij tenminste op de mogelijkheden van verbranding van mest, spoorvorming bij uitrijden en maatregelen in de stallen rondom nageboorten en mest wordt ingegaan. 

Momenteel loopt er een onderzoek over mest bij het CVI. Zodra de definitieve rapportage beschikbaar is, zal ik deze voorzien van mijn reactie naar uw Kamer sturen.

Motie Ormel (CDA), 28 286, nr. 403

Verzoekt de regering een Q-koortseradicatieprogramma op te zetten met als doel om Nederland volledig vrij te maken van Q-koorts.

Ik zal binnenkort aan uw Kamer laten weten of deze motie kan worden uitgevoerd.

Motie Ormel(CDA) en Cramer (CU), 28 286, nr. 404

Verzoekt de regering de vergoeding voor het ruimen van bokken uit te breiden naar bokken die na testen besmet blijken te zijn met de Q-koortsbacterie. 

Ik zal binnenkort aan uw Kamer laten weten of deze motie kan worden uitgevoerd.

VAO Landbouw- en Visserijraad, 22 april 2010

Motie Polderman en Irrgang (SP), 21 501–32, nr. 392

Verzoekt de regering, onder het gemeenschappelijk visserijbeleid vormen van samenwerking aan te gaan met derde landen die gebaseerd zijn op volledig duurzame bevissing waarmee de lokale bevolking, de lokale economie en de ecologie overtuigend gediend zijn, 

Motie ondersteunt de kabinetsinzet in het kader van het GVB, en maakt onderdeel uit van de Nederlandse inzet.

Motie Jacobi (PvdA) en Koppejan (CDA), 21 501–32, nr. 393

Verzoekt de regering, aan de toepassing van Actief Biologisch Beheer strenge nadere voorwaarden te stellen gericht op het verkrijgen van een duurzaam zichzelf in stand houdende, ecologisch gewenste toestand en totdat deze voorwaarden zijn vastgesteld geen Actief Biologisch Beheer toe te passen;

verzoekt de regering voorts, beheervisserij met louter als doel helder water te verkrijgen, te verbieden, 

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is in overleg met betrokken partijen over of en zo ja onder welke voorwaarden actief biologisch beheer kan plaatsvinden. Daarbij wordt aandacht geschonken aan de nutriëntenconditites in het water, de inrichting van het watersysteem en de bestanden van de gevangen vis. De voorwaarden voor actief biologisch beheer zullen erop gericht zijn dat niet onnodig vis wordt verwijderd. Ten aanzien van beheersvisserij zal er een integrale afweging gemaakt dienen te worden in de Vistandbeheercommissies. Hierdoor zal er geen beheersvisserij plaatsvinden met louter het doel helder water te verkrijgen. Afspraken hierover zullen worden vastgelegd in het visplan. Ik verwijs hierbij naar mijn brief (TK 29 664, nr. 98).

VAO Mestbeleid, 22 april 2010

Motie Snijder-Hazelhoff (VVD) c.s., 28 385, nr. 175

Verzoekt de regering voor fosfaatfixerende gronden, naast PAL en PW, zich rekenschap te geven van de P-PAE als extra meetinstrument.

Ik zal de Kamer over de uitvoering van deze motie nader informeren.

Motie Van der Vlies (SGP) c.s., 28 385, nr. 179

Verzoekt de regering de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet zo aan te passen dat ruimte wordt geboden voor reparatiebemesting voor fosfaat met bewerkte organische meststoffen.

Indien de pilots kunstmestvervanger een vervolg krijgen dan zet het kabinet in op een voorziening voor inzet van de vaste fractie uit die pilots voor reparatiebemesting op fosfaatarme of -fixerende gronden.