Kamerstuk 32123-XIV-199

Toezending van de geannoteerde agenda voor IWC-62, zoals toegezged tijdens het Algemeen Overleg over de 62e jaar¬vergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) op 21 april 2010

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 12 mei 2010
Indiener(s): Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XIV-199.html
ID: 32123-XIV-199

Nr. 199 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 mei 2010

Conform mijn toezegging tijdens het Algemeen Overleg over de 62e jaarvergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) op 21 april 2010, doe ik u hierbij de geannoteerde agenda voor IWC-62 toekomen alsmede het consensusvoorstel met betrekking tot de toekomst van de IWC1.

Inzet van Nederland

Binnen het bestaande EU-mandaat zal het EU-standpunt over het consensusvoorstel verder worden ingekleurd. Zoals tijdens het AO besproken, is mijn inzet daarbij gericht op het tegengaan van:

  • De ondermijning van het moratorium op de commerciële walvisjacht door het toestaan van quota aan Japan, IJsland en Noorwegen.

  • De walvisjacht in erkende walvisreservaten.

  • Het jagen op kwetsbare populaties.

  • Het vaststellen van quota op basis van ad hoc adviezen en niet op binnen de IWC afgesproken wetenschappelijke procedures.

  • Het laten betalen van monitoring op de walvisjacht, ook door walvisbeschermende landen.

  • De wetenschappelijke jacht door herziening van artikel 8.

Voorts is een belangrijke voorwaarde dat een te sluiten compromis een geloofwaardige stap moet zijn naar volledige beëindiging van de commerciële en wetenschappelijke walvisvangst.

Eerste analyse van het consensusvoorstel

Na eerste lezing van het consensusvoorstel constateer ik dat aan een aantal wensen van Nederland lijkt te worden voldaan. Het voorstel staat op andere punten nog ver af van de Nederlandse inzet. Het betreft onder meer het toestaan van walvisjacht in reservaten. Ook is het stoppen van de walvisjacht op termijn niet voorzien en wordt de binnen de IWC erkende wetenschappelijk grondslag niet als basis voor de voorgestelde overgangsquota gebruikt. Ik vind daarom het huidige voorstel niet aanvaardbaar. Nederland blijft zich inzetten voor het stoppen van de walvisjacht.

Vervolgproces

Op 4 mei vond een eerste bespreking van het consensusvoorstel plaats binnen de EU. Naar verwachting zal eind mei in een tweede overleg gestreefd worden naar afronding van het EU-standpunt op ambtelijk niveau. Over de uitkomsten hiervan zal ik u informeren voordat het EU-standpunt in de Milieuraad van juni wordt vastgesteld.

De 62e jaarvergadering van de IWC zal op 21 juni a.s. in Agadir beginnen. Een bespreking van het consensusvoorstel met leden van de IWC gaat daaraan vooraf. Deze is voorzien op 16 en 17 juni.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg