Kamerstuk 32123-XIV-193

Stand van zaken moties behandeling LNV-begroting 2010

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 15 april 2010
Indiener(s): Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XIV-193.html
ID: 32123-XIV-193

Nr. 193 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 april 2010

Bijgaand ontvangt u de door u gevraagde stand van zaken van de uitvoering van moties, aangenomen bij de behandeling van het Wetsvoorstel vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (32 123 XIV) en van het Diergezondheidsfonds (32 123 F) voor het jaar 2010 (verzoek van 18 maart 2010, kenmerk 2010Z04590/2010D13792).

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

WGO Natuur, 16 november 2009

Motie Jacobi (PvdA), 32 123 XIV, nr. 36

Verzoekt de regering in geval van boskap ten gunste van biodiversiteit op de Waddeneilanden de mogelijkheid te bieden dat in deze gevallen de herplantplicht kan komen te vervallen

De uitvoering van deze motie zal worden meegenomen in de het kader van de voorziene integratie van de natuurwetgeving (Boswet, Flora- en Faunawet en Natuurbeschermingswet 1998).

Motie Jacobi (PvdA), 32 123 XIV, nr. 37

verzoekt de regering het certificaat voor imkers die met slechts een paar volkeren de grens willen passeren, wederom gratis te verstrekken.

Ik heb deze motie afgedaan met mijn brief van 10 februari 2010 (TK 26 991, nr. 278). Hierin geef ik aan de retributieplicht voor de exportcertificering bij de export van bijen te laten vervallen met ingang van 1 februari 2010. De regeling wordt hierop aangepast.

WGO Visserij, 16 november 2009

Motie Polderman (SP), 32 123-XIV, nr. 49

verzoekt de regering haar subsidiebeleid zodanig in te richten dat subsidies aan de visserijsector enkel nog ten goede komen aan innovaties die bijdragen aan een duurzame visserij,

Het Europese Visserij Fonds stelt als voorwaarde dat projecten moeten bijdragen aan de bevordering van duurzame ontwikkeling van de visserij om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning. Het Visserij Innovatie Platform, dat de innovatieprojecten selecteert, hanteert de bijdrage aan verduurzaming van de visserij als belangrijk criterium.

Motie Jacobi (PvdA) c.s., 32 123-XIV, nr. 52

verzoekt de regering om mogelijke initiatiefnemers te verzamelen, te ondersteunen en een actieve bijdrage te leveren aan het tot stand komen van kleinschalige dagverse vismarkten als ook knelpunten vanuit de regelgeving voor aan- en afvoer van dagverse vis te inventariseren en hiervoor oplossingen aan te dragen,

Initiatieven van deze aard passen het best in de As-4 aanpak van het EVF, die is gericht op economische versterking van visserijgemeenten. Vanwege de «bottom up» filosofie van het EVF kunnen de betrokkenen zelf concrete initiatieven nemen. Ik heb bij de provincies de motie onder de aandacht gebracht en zal dat voor de volgende openstelling nogmaals doen. In Noord Holland is reeds een project ingediend gericht op een drietal lokale vismarkten.

Uiteraard geldt dat de controles op kwaliteit en hoeveelheden bij aanlanding op adequate wijze moeten kunnen blijven plaatsvinden.

Begrotingsbehandeling 2 en 3 december 2009

Motie Polderman (SP), 32 123 XIV, nr. 82

verzoekt de regering het Landbouw Economisch Instituut opdracht te geven om een onderzoek te doen naar de gevolgen van afschaffing van de dierrechten voor het marktevenwicht in de EU, de marktpositie, de bedrijfsresultaten, de sociale, milieu- en economische gevolgen voor de betreffende boeren en de structuur van de Nederlandse veehouderij.

Ik ga hier in mijn brief van 23 maart 2010 (TK 28 385, nr. 164) op in. Uw Kamer zal te zijner tijd over de resultaten worden geïnformeerd.

Motie Atsma (CDA) c.s., 32 123 XIV, nr. 87 

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat de nieuwe wijze van registratie geen financieel nadelige gevolgen heeft in relatie tot de reeds toegekende toeslagrechten en vergoeding voor landschapsbeheer

Ik verwijs naar mijn brief aan uw Kamer d.d. 11 december 2009 en het AO van 18 februari jl.

Motie Atsma (CDA) c.s., 32 123 XIV, nr. 89

verzoekt de regering een overgangstermijn voor bestaande verrijkte en te verrijken kooien van 1 januari 2017 te verlengen naar 1 januari 2021

Ik zal het Legkippenbesluit 2003 op korte termijn aan deze gewijzigde overgangstermijn aanpassen. De algemene maatregel van bestuur tot wijziging van genoemd besluit zal overeenkomstig artikel 110, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, bij het parlement worden nagehangen.

Motie Atsma (CDA) en Jacobi (PvdA), 32 123-XIV, nr. 90 

verzoekt de regering in het plan van aanpak ook de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen te betrekken; verzoekt de regering voorts het budget waarover de LVVK kan beschikken, te handhaven op het niveau van de afgelopen jaren, te weten € 170 000en de middelen op projectbasis toe te kennen. (n.b.: gaat over Topdorpen)

Uw Kamer ontvangt binnen een maand een brief over de uitvoering van deze motie.

Motie Atsma (CDA) en Snijder-Hazelhoff (VVD), 32 123 XIV, nr. 91

Verzoekt de regering de crèche in Pieterburen een bedrag van maximaal € 100.000 uit de IMARES-middelen beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van de huidige epidemie onder zeehonden (wormenziekte)

Omdat zeehonden zich begeven in de hele Waddengebied, heb ik de bestaande Trilaterale Zeehonden Expert Groep opdracht gegeven om een inventariserend onderzoek uit te voeren naar de vraag of er sprake is van een populatiebedreigende epidemie. Hierbij worden de opvangcentra, inclusief Pieterburen, betrokken.

Indien sprake is van een epidemie zal ik, als dat uitvoerbaar is, wetenschappelijk onderzoek laten verrichten naar de oorzaken van de epidemie. Ik zal uw Kamer informeren over het vervolg.

Motie Snijder-Hazelhoff (VVD), 32 123-XIV, nr. 92 

verzoekt de regering een onderzoek in te stellen welke ondersteuning de andere EU-lidstaten aan hun agrosector geven en welke kosten de lidstaten niet doorrekenen aan hun agrarische sector, en hoe deze kosten voor het agrocluster uitpakken

Ik heb deze motie afgedaan met verslag Landbouwraad van maart 2010 d.d. 9 april jl.

Motie Jacobi (PvdA) c.s., 32 123-XIV, nr. 94 

verzoekt de regering een virtuele ruimte te creëren voor een Oude Kaart van Nederland waarop via wiki-systematiek informatie over historie en landschap kan worden toegevoegd, zodat deze voor burgers en ontwikkelaars beschikbaar is en kan worden gebruikt bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

Uw Kamer ontvangt deze maand een brief over de uitvoering van deze motie.

Motie Jacobi (PvdA) en van Gent (GL), 32 123-XIV, nr. 96 

verzoekt de regering om bij de verdeling van de extra impuls van 1 mln. in te zetten op een publiciteits- en voorlichtingscampagne, zodat 1000 km boerenlandpad gerealiseerd gaat worden, conform de doelstelling van boerenlandpaden.  

De motie is in uitvoering. LNV is hierover in gesprek met de Stichting Wandelplatform-LAW.

Motie Waalkens (PvdA) en Cramer (CU) nr. 98

verzoekt de regering om met een plan van aanpak te komen voor het bevorderen van de teelt van eiwithoudende gewassen waaronder bijvoorbeeld linzen, lupinen, bonen en erwten in de Europese Unie, hierover in overleg te gaan met haar Europese collega’s en de Europese Commissie en de Kamer over de voortgang te informeren

De teelt van eiwithoudende gewassen in Nederland ten behoeve van veevoeder is op dit moment niet rendabel. De redenen hiervoor zijn: te lage opbrengsten en sterke concurrentie van geïmporteerde eiwithoudende gewassen waarvan de prijzen op de wereldmarkt scherp zijn. Wellicht zijn er wel mogelijkheden in andere EU-lidstaten. Daarmee zou in ieder geval de kringloop op Europese schaal meer gesloten kunnen worden. Ik zal daarom in de Europese onderzoeksprogrammering onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor ondersteuning van veredelingsonderzoek ten behoeve van opbrengstverbetering. De teelt steunen via een aan hectares gekoppelde steun is overigens uitgesloten. Gekoppelde steun is handelsverstorend en pas niet binnen het raamwerk van de Health Check van het GLB.

Motie Waalkens (PvdA) c.s. 32 123 XIV nr. 104

verzoekt de regering over te gaan tot daadwerkelijke handhaving en sanctionering, toe te zien op een nultolerantie van tijgermuggen dan wel hun eieren en larven in geïmporteerde Lucky Bamboo planten uit China in de containers waarin ze vervoerd zijn, en ook importeurs van tweedehands autobanden in het toezichtregime te betrekken

De motie heb ik conform mijn toezegging met een brief onder de aandacht gebracht van de minister van VWS.

Motie Cramer (CU) c.s. 32 123-XIV, nr. 105

verzoekt de regering duurzaamheids- en dierenwelzijneisen te stellen aan importproducten van buiten de EU om zo een juridische uitspraak van de WTO te forceren waaruit duidelijk wordt welke eisen aan importproducten gesteld mogen worden, en Europese lidstaten te vragen, hierin gezamenlijk met Nederland op te trekken, en tevens ontwikkelingslanden te ondersteunen in het voldoen aan Europese eisen,

In WTO kader is er jurisprudentie over andersoortige non-trade concerns waar sociale en ethische normen een rol spelen, zij het nog niet in relatie tot dierenwelzijn. Momenteel loopt een procedure tegen de EU (aangespannen door Canada en Noorwegen) over het EU importverbod op zeehondenbont dat mede op initiatief van Nederland is ingesteld. Ik verwacht dat een uitspraak in deze zaak helderheid zal bieden voor wat betreft de behandeling van non-trade concerns in het kader van artikel XX van het GATT-Verdrag. Dit artikel geeft de mogelijkheid om, in het kader van de WTO regels, uitzonderingen op vrijhandel te plaatsen. Zodra de uitspraak er ligt zal ik u informeren.

Nederland werkt in multilaterale gremia zoals de OIE (wereldorganisatie voor diergezondheid) aan het ontwikkelen van internationale normen en standaarden voor dierenwelzijn. Daarnaast wordt in de diverse internationale en multilaterale fora gezocht naar internationale consensus over de vorm en omvang van de problemen en de meest effectieve aanpak hiervan. Het kan gaan om dierenwelzijn of om toenemende maatschappelijke aandacht voor duurzaamheidsaspecten bij voedselproductie en -consumptie.

Voor hoe het kabinet omgaat met non-trade concerns verwijs ik u naar de kabinetsvisie «Non-trade concerns en handelsbeleid: verduurzaming van productiemethoden en -processen wereldwijd» (Tweede Kamer, 2008–2009, 26485, nr. 68), van mei 2009.

Motie Dibi (GL) en Waalkens (PvdA), 32 123 XIV, nr. 108

verzoekt de regering het initiatief te nemen voor een publiekscampagne ter promotie van het bewustzijn van de gevolgen van het eten van vlees, vis en zuivel voor mens, dier en milieu.

Het kabinet bevordert de bewustwording over de gevolgen van het eten van vlees, vis en zuivel voor mens, dier en milieu. LNV financiert de campagne van het Voedingscentrum «Jij kan kiezen». Deze is gericht op het vergroten van de bewustwording bij consumenten over de herkomst van het voedsel, de gevolgen voor dierenwelzijn en de effecten op het klimaat. Deze campagne loopt in 2010 nog door. Daarnaast start het ministerie rond de zomer een maatschappelijke dialoog op internet, inzake de verduurzaming van eiwit, waar ook ruimte wordt geboden voor vragen, reacties en eigen initiatief van mensen.

Motie Dibi (GL) en Jacobi (PvdA) c.s., 32 123-XIV, nr. 109 

verzoekt de regering een inventarisatie te maken van hindernissen voor wandelaars, met de waterschappen rond de tafel te gaan om deze weg te nemen en de Kamer hier voor 1 maart 2010 over te informeren.

Uw Kamer ontvangt binnen een maand een brief over de uitvoering van deze motie.

Motie Van der Ham (D66) en Atsma (CDA), 32 123-XIV, nr. 113 

verzoekt de regering in overleg te treden met onderwijs- en kennisinstellingen en het bedrijfsleven, en te komen met een actieplan om:

  • kennissamenwerking te bevorderen;

  • de doorstroom van groen mbo naar hbo te bevorderen;

  • een veelzijdiger samenstelling van de leerlingpopulatie te bevorderen

en de Kamer over de uitkomsten hiervan te berichten,

In oktober 2008 ben ik met de AOC, Stoas Hogeschool en Aequor het actieplan Kies kleur in Groen overeen gekomen. Dit plan bevat actielijnen die een diversere samenstelling van de convenantpartners moeten bevorderen.

Het bevorderen van kennisamenwerking, doorstroom en diversiteit, inclusief specifieke aandacht voor de Randstad, zal ook deel uit maken van het Sectorplan groen hoger onderwijs. Hierover voer ik momenteel overleg met de betreffende instellingen groen hoger onderwijs. Ik verwacht dat dit sectorplan voor 2011 gereed is.  

Het afgelopen jaar heb ik reeds plannen voor de versterking van het groen onderwijs in de Randstad ondersteund. Overigens dient het initiatief hiervoor genomen te worden door de instellingen.

LNV voert overleg met het hele groene onderwijs via de Groene Kenniscooperatie (GKC). Het bovengenoemd actieplan Kies Kleur in Groen en het sectorplan groen hoger onderwijs zijn bouwstenen van de nieuwe meerjarenafspraak 2011–2015 met de GKC.  

Motie van der Ham (D66) en Waalkens (PvdA), 32 123-XIV, nr. 114

verzoekt de regering voor 1 april 2010 met een beleidsvisie te komen naar aanleiding van de motie-Van der Ham c.s. (28 625 nr. 78),

De beleidsvisie van het kabinet over de toekomstige invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is uitgewerkt in de «Houtskoolschets Europees Landbouwbeleid 2020» (Kamerstukken 28625, nr.60). De Europese Commissie zal naar verwachting later dit jaar haar mededelingen over de toekomst van de EU-begroting en de toekomst van het GLB publiceren. De Kamer zal daarna – zoals te doen gebruikelijk – zo spoedig mogelijk het kabinetsstandpunt dienaangaande ontvangen.

Motie Ouwehand (PvdD) c.s., 32 123 XIV, nr. 122

Verzoekt de regering zich sterk te maken voor een Europees import- en handelsverbod op dolfijnen die in het wild gevangen zijn

Over deze motie heb ik u gezegd dat een dergelijk verbod in CITES-verband geregeld moet worden. In de Europese CITES-verordening genieten dolfijnen de meest strikte bescherming. Alle dolfijnensoorten staan in de verordening op bijlage A, wat betekent dat commerciële invoer niet mogelijk is. Invoer voor wetenschappelijke of educatieve doelen is volgens het CITES-verdrag onder voorwaarden wel mogelijk. De CITES-beheersautoriteit toetst in overleg met de wetenschappelijke CITES-commissie of de betreffende organisatie hieraan kan voldoen. De bewijslast ligt bij de aanvrager van een invoervergunning.

Motie Van der Ham (D66) c.s., 32 123 XIV, nr. 124

Verzoekt de regering bij het opstellen van de integrale natuurwet de ervaringen met de bij de Crisis- en Herstelwet gewijzigde onderdelen van de Natuurbeschermingswet hierbij te betrekken en het Planbureau voor de Leefomgeving over de ecologische effecten te laten adviseren

De uitvoering van deze motie zal worden meegenomen in de het kader van de voorziene integratie van de natuurwetgeving (Boswet, Flora- en Faunawet en Natuurbeschermingswet 1998).

Motie Jacobi (PvdA) en Van Gent (GL), 32 123-XIV, nr. 125 

verzoekt de regering dat de nieuwe, nog aan te leggen ecoducten voorzien worden van een fiets- en wandelstrook, tenzij zwaarwegend en aantoonbaar natuurbelang zich ertegen verzet; en gaat over tot de orde van de dag

Medio mei zullen mijn collega van Verkeer en Waterstaat en ik uw Kamer informeren over de precieze uitvoering van deze motie. Hiertoe zal gebruik gemaakt worden van het Alterra-rapport «Effecten recreatief medegebruik van ecoducten op het functioneren als faunapassage».