Kamerstuk 32123-XIII-57

Wijziging deadline om te reageren op consultatie over gedragscode

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 21 mei 2010
Indiener(s): Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XIII-57.html
ID: 32123-XIII-57

Nr. 57 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 mei 2010

Per brief van 7 april jl. heb ik brancheorganisaties van leveranciers en van afnemers uitgenodigd om in het kader van de problematiek rondom inkoopmacht uiterlijk 30 april 2010 schriftelijk te reageren op de consultatie over een vrijwillige gedragscode. Deze code zou betrekking hebben op de wijze waarop individuele leveranciers en afnemers onderling zaken doen.

Tijdens het Algemeen Overleg over inkoopmacht op 8 april jl. (kamerstuk 24 036, nr. 375) heb ik op verzoek van uw Kamer de genoemde datum gewijzigd in 30 mei 2010. Ook heeft uw Kamer ermee ingestemd dat zij mijn brief over de uitkomsten van de consultatie en over eventuele extra mogelijkheden in het civiele recht om de negatieve gevolgen van inkoopmacht in te dammen, in de tweede helft van juni ontvangen.

VNO-NCW en MKB Nederland hebben mij verzocht om de termijn waarbinnen brancheorganisaties kunnen reageren nogmaals met een maand te verlengen tot 30 juni 2010, om zo meer tijd te hebben om hun achterban te raadplegen. Ik wil graag aan dit verzoek gehoor geven. Dit brengt echter met zich dat uw Kamer in de tweede helft van juli de door mij toegezegde brief zal ontvangen.

De minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven