Kamerstuk 32123-VIII-142

Prestatieovereenkomst Wereldomroep 2010-2015

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 5 juli 2010
Indiener(s): Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-142.html
ID: 32123-VIII-142

Nr. 142 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juli 2010

Hierbij stuur ik u de Prestatieovereenkomst 2010–2015 die ik op 21 juni 2010 met de Wereldomroep en het Commissariaat voor de Media heb gesloten.1

Artikel 2.86 van de Mediawet 2008 draagt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Wereldomroep op een prestatieovereenkomst af te sluiten voor de duur van het beleidsplan van de Wereldomroep (2010–2015).

Dit is de eerste keer dat een prestatieovereenkomst met de Wereldomroep wordt gesloten. In deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd over kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen voor het media-aanbod en het publieksbereik van de Wereldomroep. Net zoals eerder bij de landelijke publieke omroep (NPO) het geval was, zal tijdens de looptijd van deze eerste prestatieovereenkomst ervaring moeten worden opgedaan en kennis en kunde moeten worden opgebouwd over zowel de bruikbaarheid en relevantie van specifieke resultaatafspraken als de monitoring en evaluatie daarvan. Gezien de internationale context waarin de Wereldomroep opereert zijn de ervaringen die door en met de NPO zijn opgedaan en het door de NPO ontwikkelde instrumentarium slechts in zeer beperkte mate toepasbaar. De Wereldomroep zal daarom in belangrijke mate zelf een (nieuw) instrumentarium moeten ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en toetsen. Hierbij werkt de Wereldomroep nauw samen met andere internationale omroepen zoals de BBC World Service, Deutsche Welle en Radio France Internationale.

De Wereldomroep heeft voor de periode 2010–2015 drie kwaliteitsdimensies onderscheiden waarbinnen hij zich wil profileren als Nederlandse internationale publieke omroep: relevantie, bereik & distributie en innovatie & ontwikkeling.

Binnen deze dimensies zijn vijftien clusters met in totaal zesenveertig prestatieafspraken geformuleerd. Het hoge ambitieniveau van de prestaties brengt met zich mee dat niet kan worden gegarandeerd dat alle afspraken zullen worden gerealiseerd. Dit betekent dat bij de monitoring en evaluatie van de prestaties niet alleen sprake kan blijken te zijn van voldoende of onvoldoende presteren, maar ook ruimte is voor excellent presteren.

Deze overeenkomst bevat twee soorten afspraken: resultaatverplichtingen en inspanningsverplichtingen. De resultaatverplichtingen zijn afspraken over de output; die heeft de Wereldomroep zelf in de hand.

Op de realisatie van de inspanningsverplichtingen heeft de Wereldomroep maar ten dele invloed. Externe factoren, zoals concurrentie van andere (internationale) aanbieders van media-aanbod en ingrijpende politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de diverse doelgebieden waarop de Wereldomroep zich richt, spelen immers ook een rol.

Omdat dit de eerste keer is dat een prestatieovereenkomst met de Wereldomroep wordt gesloten, is in overleg met de Wereldomroep en het Commissariaat voor de Media afgezien van het opleggen van financiële sancties bij het niet-nakomen van de afspraken. Wanneer de Wereldomroep toerekenbaar tekort schiet in nakoming van zijn verplichtingen dan treden de drie partijen bij deze overeenkomst zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg.

De Wereldomroep rapporteert jaarlijks, voor het eerst in 2011, over de realisatie van de afspraken. Dit geschiedt als onderdeel van het jaarverslag dat de Wereldomroep op grond van artikel 2.82 Mediawet 2008 jaarlijks vóór 1 juni vaststelt. De Wereldomroep zendt dit jaarverslag tevens naar het Commissariaat voor de Media. Het Commissariaat zendt jaarlijks vóór 1 juli zijn opmerkingen met betrekking tot naleving van deze overeenkomst aan de minister van OCW.

In de overeenkomst is rekening gehouden met de mogelijkheid, dat veranderde inzichten of omstandigheden een tussentijdse wijziging van de overeenkomst wenselijk kunnen maken. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer verlaging van de rijksmediabijdrage (artikel 2.143 Mediawet) of verlaging van het budget voor de Wereldomroep (artikel 2.163 Mediawet) aan de orde zou zijn.

Wellicht ten overvloede wijs ik erop dat de Prestatieovereenkomst 2010–2015 géén betrekking heeft op de inhoud van het media-aanbod van de Wereldomroep. Deze overeenkomst respecteert de redactionele onafhankelijkheid van de Wereldomroep, die op grond van artikel 2.88 Mediawet 2008 zelf de vorm en inhoud van zijn aanbod bepaalt en daar zelf verantwoordelijk voor is.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart