Kamerstuk 32123-VIII-130

Afdoen van motie van der Vlies (30300 VIII, nr. 105) over Radio Kootwijk

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 8 juni 2010
Indiener(s): Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-130.html
ID: 32123-VIII-130

Nr. 130 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juni 2010

In motie 190 (28-11-2005, Kamerstukken 2005-2006, 30 300 VIII, nr. 105) verzoekt u de regering in overleg te treden met de stuurgroep Radio Kootwijk met als inzet om op korte termijn een adequaat plan van aanpak tot stand te brengen met een toereikende financiering.

Het herbestemmingproces van de Stuurgroep Radio Kootwijk kon niet succesvol worden afgerond. De beoogde functies bleken niet te realiseren binnen de wettelijke en beleidsmatige beperkingen die op het kwetsbare complex rusten.

De herbestemming is vervolgens opnieuw opgestart onder leiding van de zogenoemde Bestuurlijke Begeleidingscommissie (BBC). De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed maakte deel uit van deze begeleidingscommissie. De BBC heeft op 30 november 2006 een plan van aanpak voor de herbestemming van Radio Kootwijk vastgesteld. Dit plan aanpak voorzag in een zorgvuldig en afgewogen traject om een passende herbestemming te vinden.

Die opgave was niet eenvoudig gezien de ligging van het complex in de Ecologische Hoofdstructuur, een Natura 2000-gebied, en een stiltegebied. Daarnaast maakt de monumentale status van belangrijke onderdelen van het complex dat de herbestemming binnen bepaalde kaders moet plaatsvinden. Ook de infrastructurele ontsluiting van het complex, dwars door het dorp Radio Kootwijk, was een belangrijk punt van aandacht.

In het voorjaar van 2009 heeft de BBC haar voorkeur uitgesproken voor het «publieke spoor» voor de herbestemming. Staatsbosbeheer is door de BBC uitgenodigd om te onderzoeken of zij het eigenaarschap van het complex op zich kan nemen. Staatsbosbeheer heeft vervolgens een plan uitgewerkt: «Hallo Bandoeng. Hier Kootwijk».

De hoofdlijnen van dat plan zijn als volgt samen te vatten:

  • De gebruiksfuncties zullen zijn gericht op inspiratie, bezinning, rust, duurzaamheid.

  • De toegankelijkheid van het complex staat voorop, maar in balans met de natuur

  • Het hoofdgebouw A «de kathedraal» wordt verhuurd voor evenementen als (klassieke) concerten, tentoonstellingen etc.

  • Het programma voor casco-restauratie van rijks- en gemeentelijke monumenten zal over 10 jaar uitgevoerd worden en de benodigde middelen bedragen naar schatting € 7 miljoen.

Dit plan is getoetst aan het programma van eisen en de BBC heeft ingestemd met het plan.

De bewoners van het dorp Kootwijk zijn in alle fasen van het proces betrokken en het plan van Staatsbosbeheer werd ook daar positief ontvangen.

Op 10 december 2009 is het complex Radio Kootwijk vervolgens feestelijk overgedragen aan Staatsbosbeheer. De BBC is vervolgens opgeheven.

De proceskosten en de beheerslasten van de gebouwen tijdens het herbestemmingstraject zijn gedragen door het Rijk (OCW, VROM, LNV), provincie Gelderland en gemeente Apeldoorn. Doordat het traject meer tijd vergde is door partijen een keer extra bijgedragen in deze kosten.

Staatsbosbeheer heeft inmiddels een organisatie ingericht om de restauratie, herinrichting, benutting en programmering nader vorm te geven. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zal gedurende dit traject Staatsbosbeheer op structurele basis adviseren over de restauratie, de mogelijkheden voor restauratiesubsidie en herbestemming van de gebouwen. Staatsbosbeheer zal een beroep doen op de reguliere subsidieregeling van OCW.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart