Kamerstuk 32123-VIII-111

Overzicht Totale Onderzoek Financiering 2008-2014

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 29 januari 2010
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-111.html
ID: 32123-VIII-111

32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 111
BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 januari 2010

Hierbij zend ik u het overzicht van de «Totale Onderzoek Financiering 2008–2014», het overzicht van de (voorgenomen) uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling van de verschillende departementen. Het overzicht bevat ook gedetailleerde cijfers op artikelniveau. Het TOF-overzicht sluit aan bij de departementale begrotingen voor het jaar 2010, zoals deze op Prinsjesdag 2009 zijn gepubliceerd.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R. H. A. Plasterk

Overzicht Totale Onderzoek Financiering (TOF) 2008–2014

Het – jaarlijkse – overzicht Totale Onderzoek Financiering (TOF) geeft het budgettaire kader weer voor de R&D-uitgaven van de verschillende ministeries. Het voorliggende overzicht 2008–2014 is gebaseerd op de opgaven van de verschillende ministeries op basis van de begrotingen 2010.

Geen onderdeel van het TOF-overzicht zijn de middelen voor de WBSO, die voor 2010 een omvang hebben van maximaal 692 miljoen euro1. Deze WBSO-gelden zijn niet in het totaalplaatje opgenomen, omdat het niet om directe uitgaven gaat en het internationaal (nog) geen gebruik is om deze fiscale middelen in de R&D-overzichten op te nemen2. Om toch te laten zien wat het belang is van de WBSO, zijn in tabel 1 de bedragen voor de WBSO voor de gehele periode apart opgenomen.

In dit TOF-overzicht zijn de in het Coalitieakkoord van 2007 voorziene middelen voor onderzoek en de FES-middelen opgenomen, voor zover daarover inmiddels besluitvorming heeft plaatsgevonden en de middelen zijn overgeboekt naar de departementale begrotingen.

Artikel 13 van de begrotingsstaat van het FES voor het jaar 2010, onderdeel van de Miljoenennota 2009, geeft een indicatie van de FES-projecten die in voorbereiding zijn. De middelen voor deze projecten zijn echter nog niet naar de begrotingen van de departementen overgeboekt. Deze maken daarom nog geen onderdeel uit van het TOF-overzicht, maar worden de komende jaren onderdeel van de voorgenomen R&D-inspanningen van de departementen. Omdat de posten breder zijn gedefinieerd dan «onderzoek» (namelijk als «kennis en innovatie») is nu nog niet aan te geven hoeveel middelen het betreft. Ook via de pijlers 2 en 3 komen de komende jaren voor onderzoek nieuwe middelen beschikbaar, maar het is nog niet duidelijk om welke bedragen het gaat.

• De R&D-uitgaven per departement

Tabel 1 bevat voor de periode 2008–2014 de gegevens over de R&D-uitgaven per departement. De cijfers voor 2008 zijn de realisatiecijfers, die voor 2009 de vastgestelde begrotingscijfers, die voor 2010 de cijfers van de ontwerpbegroting en de cijfers voor de jaren 2011–2014 betreffen de meerjarenramingen.

Tabel 1: TOF-cijfers per departement (op kasbasis), in miljoenen euro’s (bruto-uitgaven)

Departement2008200920102011201220132014
Algemene Zaken0,60,80,80,80,70,60,6
Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking89,5105,9107,0103,892,792,792,7
Justitie21,924,724,524,324,524,424,3
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1,35,16,66,66,66,66,6
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap2 826,93 030,53 120,13 007,13 027,33 038,13 059,6
Defensie79,081,674,067,162,258,057,7
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer82,890,668,365,364,252,956,1
Verkeer en Waterstaat96,991,386,285,485,785,785,7
Economische Zaken565,6725,6688,6550,3574,6566,5590,7
Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit237,3224,9198,9183,4182,3189,1189,9
Sociale Zaken en Werkgelegenheid2,93,63,53,53,53,53,5
Volksgezondheid, Welzijn en Sport141,3142,6139,3132,8133,1129,2128,7
Totaal4 145,84 527,34 517,94 230,44 257,64 247,54 296,3
        
WBSO (via afdrachtsvermindering)445606692539539539539

Noot 1: De cijfers van OCW zijn inclusief de bijdrage van LNV aan het onderzoeksgedeelte van de Wageningen Universiteit en de cijfers van LNV zijn exclusief deze bijdrage (in 2010 geschat op ongeveer 90 miljoen euro).

Noot 2: De cijfers van OCW zijn inclusief de bijdragen van de ministeries van VROM, V&W, LNV, SZW en VWS voor de doelfinanciering TNO

Op basis van de TOF-cijfers kan een globale schatting worden gemaakt van de overheidsuitgaven voor R&D als percentage van het BBP voor de jaren 2008 – 2010 (Tabel 2). Hierbij is rekening gehouden met de meest recente CPB-voorspellingen over de omvang van het bruto binnenlands product1.

Ook het CBS publiceert cijfers over de overheidsuitgaven voor R&D, maar deze zijn, in tegenstelling tot de TOF-cijfers, niet gebaseerd op gegevens van de financier van R&D, maar op gegevens van de uitvoerder van R&D. Om de TOF-cijfers te kunnen vergelijken met de CBS-cijfers over de overheidsfinanciering van R&D dienen de TOF-cijfers gecorrigeerd te worden voor de middelen naar het buitenland (de bestemmingscategorie «IO» in Tabel 4). Deze maken namelijk ook geen onderdeel uit van de cijfers van het CBS.

Tabel 2: TOF-uitgaven, in miljoenen euro en als percentage van het BBP

 2008200920102011201220132014
TOF-totaal (miljoenen euro)4 145,84 527,34 517,94 230,44 257,64 247,54 296,3
TOF-totaal (exclusief gelden naar het buitenland (miljoenen euro)3 924,74 270,64 259,53 979,44 026,54,.015,14 065,6
TOF-uitgaven (excl. buitenland) als percentage van het BBP, excl. WBSO0,660,740,73    

Noot 1: exclusief de middelen van de FES-projecten die nog in voorbereiding zijn

Noot 2: de ervaring leert dat de CBS-cijfers over de overheidsuitgaven, die ook in de internationale statistieken terecht komen, meestal iets lager uitvallen dan de TOF-gegevens. De reden is dat de cijfers tot stand komen vanuit een verschillende invalshoek (OCW/TOF-cijfers vanuit het perspectief van de financier van R&D versus CBS-cijfers vanuit het perspectief van de uitvoerder van R&D). Wat een financier tot R&D rekent, is dat niet noodzakelijkerwijs ook vanuit het perspectief van de ontvanger en uitvoerder van de middelen.

De CBS-cijfers (ook exclusief WBSO) laten vanaf 1990 tot en met 2000 een dalende trend zien voor de omvang van de overheidsfinanciering in relatie tot het BBP. Daarna is er een lichte stijging tot 0,64 in 2003. Het laatst bekende realisatiecijfer van het CBS over de overheidsfinanciering van onderzoek in Nederland heeft betrekking op het jaar 20032. In combinatie met de cijfers van tabel 2 kan de conclusie worden getrokken dat het aandeel overheidsfinanciering de weg naar boven lijkt te hebben gevonden. Vergeleken met de ambities in het Lissabonproces betekent dit overigens wel een (negatief) verschil van ruim 1 miljard euro. De stijging in de jaren 2009 en 2010, die in tabel 2 te zien is, wordt zowel veroorzaakt door toevoeging van extra middelen uit enveloppegelden, het FES-fonds en het aanvullende beleidsakkoord als door de negatieve groei van het BBP ten opzichte van 2008.

• Belangrijkste ontwikkelingen bij de departementen

In het aanvullende beleidsakkoord «Werken aan toekomst» (maart 2009) is voor 2009 en 2010 totaal € 280 miljoen beschikbaar gesteld voor de versterking van de kennisinfrastructuur en de tijdelijke inzet van private kenniswerkers in het publieke domein. De middelen voor deze tijdelijke stimulering zijn terug te vinden in de begroting van OCW en die van EZ en verklaren voor het grootste deel de toename in 2009 en 2010 ten opzichte van 2008 en de daling in 2011 en volgende jaren. De tijdelijke stimulering is via een tweetal sporen uitgezet:

– Kenniswerkers (€ 180 miljoen). Dit spoor beoogt kenniswerkers voor Nederlandse bedrijven te behouden. Ondernemingen kunnen een deel van hun onderzoekers in de regio inzetten voor onderzoek en ontwikkeling op prioritaire thema’s in de publieke kennisinfrastructuur. De kennis en expertise van de onderzoekers worden voor een periode van maximaal 1,5 jaar beschikbaar gesteld aan publieke kennisinstellingen. De onderzoekers worden gedetacheerd bij deze publieke kennisinstelling, maar ze blijven in dienst van de onderneming. Het is de bedoeling dat de onderzoekers na deze periode weer volledig werkzaam zijn in de private sector.

– High Tech Topprojecten (€ 100 miljoen). Met dit spoor worden omvangrijke strategische R&D-projecten van minimaal € 20 miljoen op het gebied van High Tech Systemen gestimuleerd.

Er zijn enkele ministeries die in meerjarig perspectief een neerwaartse ontwikkeling te zien geven. Dit geldt met name voor de departementen Defensie, BuZa, VROM, LNV en EZ.

Tabel 4 bevat de gedetailleerde cijfers per departement (2009 betreft vastgestelde begrotingscijfers, 2010 de cijfers van de ontwerpbegroting). In deze tabel is een zo goed mogelijk onderscheid gemaakt naar twee hoofdtypen van overheidsfinanciering, namelijk projectfinanciering en institutionele financiering1. Bij projectfinanciering gaat het primair om tijdelijke financiering, in de vorm van projecten of programma’s, veelal op basis van een ingediend project- of programmavoorstel voor de uitvoering van onderzoeksactiviteiten. Bij institutionele financiering gaat het om langere termijn financiering van onderzoeksinstellingen, waarbij de betreffende instelling meer of minder vrijheid heeft om onderzoeksactiviteiten uit te voeren2. Voorbeelden van institutionele financiering zijn de 1ste geldstroomfinanciering van de universiteiten, de programmafinanciering van TNO, en de bijdragen aan de GTI’s. Tabel 3 geeft een overzicht van de TOF-cijfers naar type financiering en departement.

Tabel 3: TOF-uitgaven, naar type financiering en departement, 2010 (in procenten van het totaal)

 institutioneelproject
Algemene Zaken0100
Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking1000
Justitie7921
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1000
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap7921
Defensie6436
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer4951
Verkeer en Waterstaat2971
Economische Zaken2773
Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit8416
Sociale Zaken en Werkgelegenheid0100
Volksgezondheid, Welzijn en Sport2278
Totaal6832

Noot: de cijfers zijn exclusief de financiering naar het buitenland

Tabel 4: TOF-overzicht 2010, per artikel, per departement, op kasbasis, in miljoenen euro (bruto uitgaven)

Artikelnr.Begrotingsartikel20092010% R&DNABSNABS-categorieBest.
 III Algemene Zaken 
(Projectfinanciering)
1WRR: Wetenschappelijke studies0,80,810011.0Politieke en soc. systemen, structuren/processenR
 Totaal Algemene Zaken0,80,8    
        
 V Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking 
(Institutionele financiering)
2.8Stichting Instituut Clingendael0,30,31011.0Politieke en soc. systemen, structuren/processenSO
11.1Subsidie Koninklijk Instituut voor de Tropen6,46,72511.0Politieke en soc. systemen, structuren/processenSO
(Projectfinanciering)
10.7Onderzoeksprogramma24,124,310011.0Politieke en soc. systemen, structuren/processenIO
4.1Centraal programma GMV1,10,9511.0Politieke en soc. systemen, structuren/processenIO
6.1Landenspecifieke sectorale samenwerking62,558,4511.0Politieke en soc. systemen, structuren/processenIO
6.2Thematische samenwerking7,17,1511.0Politieke en soc. systemen, structuren/processenIO
10.4Speciale activiteiten4,49,2511.0Politieke en soc. systemen, structuren/processenIO
 Totaal Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking105,9107,0    
        
 VI Justitite 
(Institutionele financiering)
91WODC: Personele uitgaven4,74,7311.0Politieke en soc. systemen, structuren/processenR
91WODC: Wetenschappelijke periodieken0,10,110011.0Politieke en soc. systemen, structuren/processenR
01.13WODC: Intern wetenschappelijk onderzoek0,50,510011.0Politieke en soc. systemen, structuren/processenR
13.2.1Nederlands Forensisch Instituut14,314,02111.0Politieke en soc. systemen, structuren/processenSO
(Projectfinanciering)
91WODC: Extern wetenschappelijk onderzoek5,25,11011.0Politieke en soc. systemen, structuren/processenSO
 Totaal Justitie24,724,5    
        
 VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(Institutionele financiering)
12.1Algemeen: apparaat  10011.0Politieke en soc. systemen, structuren/processenProj.
39.5Kennis en onderzoek5,16,610011.0Politieke en soc. systemen, structuren/processenProj.
(Projectfinanciering)
01.1Grondwet en democratie  10011.0Politieke en soc. systemen, structuren/processenProj.
 Totaal Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties5,16,6    
        
 VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(Institutionele financiering)
7.10Eerste geldstroom universiteiten (incl. WU-bijdrage LNV)2005,62035,5    
7.10NUFFIC3,93,91511.0Politieke en soc. systemen, structuren/processenSO
7.10UNU-MERIT0,60,67513.5Sociale wetenschappenSO
14.4Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)11,38,33010.0Cultuur, recreatie, religie en massamediaR
14.4Instituut Collectie Nederland (ICN)2,11,91810.0Cultuur, recreatie, religie en massamediaR
14.4Rijksbureau voor Kunsthistorisch onderzoek (RKD)0,40,4610.0Cultuur, recreatie, religie en massamediaR
14.4Subsidie Boekmanstichting1,01,010010.0Cultuur, recreatie, religie en massamediaSO
16.1NWO (schatting aandeel instituten)138,5133,2    
16.1KNAW81,278,3    
16.1Koninklijke Bibliotheek4,64,61010.0Cultuur, recreatie, religie en massamediaR
16.1CPG0,50,510011.0Politieke en soc. systemen, structuren/processenR
16.1Nationaal Centrum Biodiversiteit5,25,210013.1NatuurwetenschappenNaturalis
16.1TNO116,5115,0    
16.1Primatencentrum (BPRC)9,69,61007.0GezondheidSO
16.1Nationaal Herbarium1,21,210013.1Natuurwetenschappen 
16.1NLR0,90,91003.0Exploratie en exploitatie van de ruimteGTI
16.1Deltares2,32,31004.0Transport, telecommunicatie en ov. InfrastructurenGTI
16.1MARIN1,01,01004.0Transport, telecommunicatie en ov. InfrastructurenGTI
16.1STT0,20,210013.2Technische wetenschappenSO
16.1EMBC0,70,710013.1NatuurwetenschappenIO
16.1EMBL4,04,110013.1NatuurwetenschappenIO
16.1ESA34,833,81003.0Exploratie en exploitatie van de ruimteIO
16.1CERN35,335,410013.1NatuurwetenschappenIO
16.1ESO6,87,110013.1NatuurwetenschappenIO
16.1Nader te verdelen0,10,510013.0Niet in te delen wetenschappen 
(Projectfinanciering)
14.4Culturele zaken: onderzoek0,80,810010.0Cultuur, recreatie, religie en massamediaProj.
16.1NWO (Schatting aandeel projecten)167,0160,7    
16.2FES (inclusief Bsik)103,465,710013.0Niet in te delen wetenschappen 
16.2Kenniswerkers20,0120,010013.0Niet in te delen wetenschappenProj.
16.2Genomics36,040,010013.3Medische wetenschappenNWO
16.2Smart Mix0,00,010013.0Niet in te delen wetenschappenNWO
16.2EET0,40,01006.0Industriële productie en technologieSO/O
16.2Talentenkracht0,40,51009.0OnderwijsProj.
16.2Kust- en zeeonderzoek2,02,01001.0Exploratie en exploitatie van het aards milieuNWO
16.2ASTRON/LOFAR2,12,110013.1NatuurwetenschappenNWO
16.2Grootschalige researchinfrastructuur16,019,01013.0Niet in te delen wetenschappenNWO
16.2Gezondheidsonderzoek1,51,510013.3Medische wetenschappenNIVEL
16.2Valorisatie0,02,510013.0Niet in te delen wetenschappenProj.
16.2Poolonderzoek0,02,010013.1NatuurwetenschappenNWO
16.2Graduate schools3,011,010013.0Niet in te delen wetenschappenNWO
16.2Vernieuwingsimpuls (incl. vrouwencomponent)170,9170,910013.0Niet in te delen wetenschappenU
16.2Doelgroepen instrumenten14,014,010013.0Niet in te delen wetenschappenNWO
16.3Nationale coördinatie8,87,110013.0Niet in te delen wetenschappenProj.
16.3Bilaterale samenwerking4,03,310013.0Niet in te delen wetenschappenProj.
diverseOnderwijsonderzoek (diverse artikelen)11,911,91009.0OnderwijsProj.
 Totaal Onderwijs, Cultuur en Wetenschap3 030,53 120,1    
        
 X Defensie 
(Institutionele financiering)
U9049TNO-programmafinanciering51,347,1 14.0DefensieTNO
U9049NLR-programmafinanciering0,50,510014.0DefensieTNO
(Projectfinanciering)
U9049Onderzoek en technologie18,818,610014.0DefensieTNO
U9049Kennisgebruik BS10,97,910014.0DefensieTNO
 Totaal Defensie81,674,0    
       
 XI Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
(Institutionele financiering)
91.85.80Apparaat Planbureau Leefomgeving (PBL)37,733,4104.0Transport, telecommunicatie en ov. InfrastructurenR
(Projectfinanciering)
01.79.81Onderzoek DGW1,61,404.0Transport, telecommunicatie en ov. InfrastructurenProj.
02.79.81Onderzoek (DGW)3,20,724.0Transport, telecommunicatie en ov. InfrastructurenProj.
03.79.81Onderzoek (DGW)0,70,4 4.0Transport, telecommunicatie en ov. InfrastructurenProj.
05.79.81Onderzoek (DGW)6,04,0534.0Transport, telecommunicatie en ov. InfrastructurenProj.
41.02.14Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren10,20,2243.0 Exploratie en exploitatie van de ruimteProj.
43.08.02Binnenlandse klimaatinstrumenten0,10,1 2.0Milieubeheer en milieuzorgProj.
43.14.10Beperken van verzuring en grootschalige luchtverontreiniging1,42,642.0Milieubeheer en milieuzorgProj.
43.18.18Bevorderen duurzame industrie0,20,302.0Milieubeheer en milieuzorgProj.
44.14.01Reductie van milieubelasting door (ketengericht) afval- en productenbeheer1,01,012.0Milieubeheer en milieuzorgProj.
44.16.02Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem2,21,312.0 Milieubeheer en milieuzorgProj.
44.26.12Duurzaam gebruik van ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen0,40,4 02.0Milieubeheer en milieuzorgProj.
46.34.02Veilig gebruik van chemische stoffen0,80,812.0Milieubeheer en milieuzorgProj.
46.38.06Bescherming tegen straling0,60,612.0Milieubeheer en milieuzorgProj.
46.40.08Verantwoorde toepassing van ggo’s0,30,302.0Milieubeheer en milieuzorgProj.
46.42.10Beheersing van risico’s die samenhangen met externe veiligheid0,40,4 12.0Milieubeheer en milieuzorgProj.
50.01.02Resliseren duurzaam gebruik bodem, ondergrond en grondwater0,30,1 03.0Exploratie en exploitatie van de ruimteProj.
50.02.04Tegengaan van geluidhinder0,20,0 3.0Exploratie en exploitatie van de ruimteProj.
50.03.08Kennis, onderzoek en projecten klimaat (FES)13,413,443.0 Exploratie en exploitatie van de ruimteProj.
50.04.12Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en duurzame ontwikkeling0,20,203.0Exploratie en exploitatie van de ruimteProj.
91.89.92Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties9,66,822.0 Milieubeheer en milieuzorgSO
 Totaal Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer90,668,3    
        
 XII Verkeer en Waterstaat 
(Institutionele financiering)
XII 31Integraal waterbeleid (STOWA)0,10,104.0Transport, telecommunicatie en ov. InfrastructurenSTOWA
XII 32Veiligheid en mobiliteit (SWOV)4,04,084.0Transport, telecommunicatie en ov. InfrastructurenSWOV
XII 37Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart11,511,3241.0Exploratie en exploitatie van het aards milieuKNMI
XII 39Subsidie Platform Bouw0,00,8 4.0Transport, telecommunicatie en ov. Infrastructuren 
XII 40.01Subsidie Cornelis Lelystichting0,30,3 4.0Transport, telecommunicatie en ov. InfrastructurenSO
XII 40.01Deltares7,36,3 4.0Transport, telecommunicatie en ov. InfrastructurenGTI
XII 40.01Subsidies CROW0,60,6 4.0Transport, telecommunicatie en ov. InfrastructurenCROW
XIISubsidie Energiebureau0,70,7 4.0Transport, telecommunicatie en ov. Infrastructuren 
XIISubsidie Regieraad1,00,0 4.0Transport, telecommunicatie en ov. Infrastructuren 
XIISubsidie NNI0,70,7 4.0Transport, telecommunicatie en ov. Infrastructuren 
XIISubsidie PSIBouw3,90,5 4.0Transport, telecommunicatie en ov. Infrastructuren 
XIISamenwerkingsoverenkomst TUD0,20,2 4.0Transport, telecommunicatie en ov. Infrastructuren 
(Projectfinanciering)
XII 31Integraal waterbeleid9,59,5124.0Transport, telecommunicatie en ov. InfrastructurenProj.
XII 32Veiligheid en mobiliteit (proj.)1,41,534.0Transport, telecommunicatie en ov. InfrastructurenProj.
XII 33Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s0,70,004.0Transport, telecommunicatie en ov. InfrastructurenProj.
XII 34Betrouwbare netwerken en acceptabele reistijd realiseren3,53,434.0Transport, telecommunicatie en ov. InfrastructurenProj.
XII 35Mainports en logistiek (proj.)0,10,114.0Transport, telecommunicatie en ov. InfrastructurenProj.
XII 35Mainports en logistiek (NLR)25,124,4334.0Transport, telecommunicatie en ov. InfrastructurenNLR
XII 36Kwaliteit leefomgeving en toename mobiliteit0,00,004.0Transport, telecommunicatie en ov. InfrastructurenProj.
XII 38Inspectie Verkeer en Waterstaat1,20,004.0Transport, telecommunicatie en ov. InfrastructurenProj.
XII 39Bijdragen infrastructuurfonds en BDU2,62,604.0Transport, telecommunicatie en ov. InfrastructurenKpVV en CVOV
XII 41Ondersteuning functioneren1,62,214.0Transport, telecommunicatie en ov. InfrastructurenProj.
(Bijdragen infrastructuurfonds)
IF 12HWN verkeersmanagement0,10,1 4.0Transport, telecommunicatie en ov. InfrastructurenProj.
IF 11HWS Beheer en onderhoud waterbeheren0,00,5 4.0Transport, telecommunicatie en ov. InfrastructurenProj.
IF 11HWS5,05,0 4.0Transport, telecommunicatie en ov. InfrastructurenProj.
IF 15.03.01HVWN Aanleg realisatie0,50,1 4.0Transport, telecommunicatie en ov. InfrastructurenProj.
IF 12HWN Aanleg, benutting2,12,6 4.0Transport, telecommunicatie en ov. InfrastructurenProj.
IF 11.01HWS Beheren en onderhoud waterkeren1,11,0 4.0Transport, telecommunicatie en ov. InfrastructurenProj.
IF 11.02HWS Beheren en onderhoud en ontwikkeling waterbodems0,20,5 4.0Transport, telecommunicatie en ov. InfrastructurenProj.
IF 15Kennis en innovatie0,70,7 4.0Transport, telecommunicatie en ov. InfrastructurenProj.
IF 12Kennis en innovatie5,66,6 4.0Transport, telecommunicatie en ov. InfrastructurenProj.
 Totaal Verkeer en Waterstaat91,386,2    
        
 XIII Economische Zaken 
(Institutionele financiering)
01.40 010Bijdrage aan het Nmi14,714,81006.0Industriële productie en technologieSO
02.45 010Bijdrage aan TNO29,829,4   TNO
02.45 020Bijdrage aan Topinstituten0,60,61006.0Industriële productie en technologieSO
02.45 230TTI Water7,12,81006.0Industriële productie en technologieSO/O
02.45 030Bijdrage aan STW18,525,91006.0Industriële productie en technologieNWO
02.45 100Bijdrage aan NIVR10,09,41003.0Exploratie en exploitatie van de ruimteGTI
02.45 110Bijdrage aan NLR2,22,31003.0Exploratie en exploitatie van de ruimteGTI
02.45 120Bijdrage aan div. instituten: MARIN2,52,41004.0Transport, telecommunicatie en ov. InfrastructurenGTI
02.45 130Bijdrage aan div. instituten: Deltares1,61,91004.0Transport, telecommunicatie en ov. InfrastructurenGTI
02.45 140Bijdrage aan overige instituten0,20,210011.0Politieke en soc. systemen, structuren/processenSO
02.45 160Bijdrage aan NML0,30,31004.0Transport, telecommunicatie en ov. InfrastructurenSO
02.45 255Bijdrage aan WCFS+12,68,31006.0Industriële productie en technologieSO
02.45 280Bijdrage aan Holst Centrum11,211,21006.0Industriële productie en technologieSO
04.01 400Bijdrage aan ECN48,145,61005.0EnergieGTI
08.10 010Bijdrage aan personeel CPB2,92,82511.0Politieke en soc. systemen, structuren/processenR
08.10 020Materieel CPB0,60,62511.0Politieke en soc. systemen, structuren/processenR
09.10 010Bijdrage aan CBS9,69,5511.0Politieke en soc. systemen, structuren/processenR
(Projectfinanciering)
02.01 810Opdrachten en onderzoek innovatie (infr)0,30,1406.0Industriële productie en technologieProj.
02.01 820Beleidsexperimenten DGI1,40,6256.0Industriële productie en technologieProj.
02.25 040Innovatievouchers28,123,61006.0Industriële productie en technologieSO
02.25 050Innovatie prestatiecontracten4,96,4206.0Industriële productie en technologieO
02.25 060TechnoPartner algemeen0,10,0206.0Industriële productie en technologieR
02.25 070Seed-regeling3,24,2206.0Industriële productie en technologieR
02.25 090ICT-kennis en -innovatie0,00,0706.0Industriële productie en technologieSO/O
02.25 100Eurostars1,92,41006.0Industriële productie en technologieO
02.25 110/111Innovatiekredieten12,526,41006.0Industriële productie en technologieO
02.45 040Innovatieve onderzoeksprogramma’s19,020,21006.0Industriële productie en technologieSO/O
02.45 050Kennisimpuls actielijn I4,57,51006.0Industriële productie en technologieSO/O
02.45 060Bsik-projecten EZ41,939,91006.0Industriële productie en technologieSO/O
02.45 070Kenniswerkers40,00,01006.0Industriële productie en technologieU/TNO/SO/O
02.45 210Innovatieprogramma’s algemeen0,03,91006.0Industriële productie en technologieSO/O
02.45 235InnoWATOR4,15,51006.0Industriële productie en technologieSO/O
02.45 260Food and Nutrition Delta8,09,71006.0Industriële productie en technologieSO/O
02.45 281Micro-elektronicastimulering16,64,21006.0Indus triële productie en technologieProj.
02.45 282Point One8,810,61006.0Industriële productie en technologieSO/O
02.45 283Point One Tenders3,53,01006.0Industriële productie en technologieSO/O
02.45 286High Tech Topprojecten30,070,01001.0Exploratie en exploitatie van het aards milieuU/TNO/SO/O
02.45 330CTMM4,414,81006.0Industriële productie en technologieSO/O
02.45 340BMM6,97,91006.0Industriële productie en technologieSO/O
02.45 355Scheidingstechnologie6,58,01006.0Industriële productie en technologieSO/O
02.45 400Logistiek0,62,5524.0Transport, telecommunicatie en ov. InfrastructurenProj.
02.45 600Internationale ruimtevaartprogramma’s75,877,21003.0Exploratie en exploitatie van de ruimteIO
02.45 620Bevordering civiele luchtvaart0,43,21006.0Industriële productie en technologieO
02.45 630Luchtvaartkredietregeling niet EU-relevant14,014,01006.0Industriële productie en technologieO
02.45 640Actieplan Life sciences/Biopartner0,40,3706.0Industriële productie en technologieSO/O
02.45 650Smart mix16,810,71006.0Industriële productie en technologieSO/O
02.45 660Katalyse0,50,4706.0Industriële productie en technologieSO/O
02.45 705Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten43,923,11006.0Industriële productie en technologieSO/O
02.45 710IS Opkomende markten3,72,81006.0Industriële productie en technologieSO/O
02.45 720Kredietregeling IS0,20,21006.0Industriële productie en technologieSO/O
02.45 730/2Uitdagersfaciliteit4,81,91006.0Industriële productie en technologieO
02.45 910Nationaal Actieplan Elektronische Snelwegen0,00,0706.0Industriële productie en technologieR/O
03.10.divRegio’s21,120,3 6.0Industriële productie en technologieSO/O
04.01 500Diverse programma-uitgaven energie8,18,11005.0EnergieSO/O
04.20 010Programma’s Duurzame Energie0,72,21005.0EnergieSO/O
04.20 015Programma Energie-efficiency0,10,1755.0EnergieSO/O
04.20 400Lange termijn onderzoek56,845,31005.0EnergieSO/O
04.20 410Transitiemanagement23,910,51005.0EnergieSO/O
04.50 040Opdrachten en onderzoek bodembeheer2,11,3401.0Exploratie en exploitatie van het aards milieuTNO
10.40 130Nationaal Actieplan Elektronische Snelwegen10,66,4706.0Industriële productie en technologieR/O
10.40 131Nationaal Actieplan Elektronische snelweg (2)6,49,1706.0Industriële productie en technologieSO/O
10.40 140ICT-beleid16,212,4706.0Industriële productie en technologieSO/O
 Totaal Economische Zaken725,6688,6    
        
 XIV Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 
(Institutionele financiering)
26.15 2475Bijdrage Innovatienetwerk3,93,81008.0LandbouwNI
26.16.24..DLO onderzoek specifiek92,164,11008.0LandbouwDLO
26.16 2450DLO wettelijke onderzoekstaken52,151,91008.0LandbouwDLO
26.16 2495Bekostiging DLO Kennisbasis40,442,11008.0LandbouwDLO
26.16 2500Autonome bijdragen DLO3,94,11008.0LandbouwDLO
26.16 2535Basisfinanciering overige instellingen0,62,01008.0LandbouwNI
(Projectfinanciering)       
26.16 2550Vernieuwing onderzoeksinfrastructuur17,717,31008.0LandbouwNI
26.16 2555Ontwikkeling kennisbeleid9,24,11008.0LandbouwNI
26.15 2455Overige onderzoeksprogrammering4,99,51008.0LandbouwNI
 Totaal Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit224,9198,9    
        
 XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(Projectfinanciering)
98Algemeen3,63,510011.0Politieke en soc. systemen, structuren/processenProj.
 Totaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid3,63,5    
        
 XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(Institutionele financiering)
44.01Programma-uitgaven maatschappelijke ondersteuning1,11,1011.0Politieke en soc. systemen, structuren/processenVJI
42.01Programma-uitgaven gezondheidszorg (1)13,013,007.0GezondheidNKI
43.01Programma-uitgaven langdurige zorg5,75,707.0GezondheidNIVEL
98.02Apparaatsuitgaven algemeen (VWS)0,20,2011.0Politieke en soc. systemen, structuren/processenVWS
98.02Apparaatsuitgaven algemeen1,71,2111.0Politieke en soc. systemen, structuren/processenSCP
98.02Apparaatsuitgaven algemeen9,09,047.0GezondheidRIVM
(Projectfinanciering)
41.01Programma-uitgaven volksgezondheid (1)107,3104,9187.0GezondheidZonMw
41.01Programma-uitgaven volksgezondheid (2)3,73,317.0GezondheidNWO
42.01Programma-uitgaven gezondheidszorg1,01,007.0GezondheidProj.
 Totaal Volksgezondheid, Welzijn en Sport142,6139,3    
        
 Totaal generaal4 527,34 517,9    

XNoot
1

Het bedrag voor 2010 is – net als voor 2009 – incidenteel verhoogd met een bedrag van 150 miljoen euro.

XNoot
2

De OESO gaat de mogelijkheden na om internationaal vergelijkbare statistieken te produceren over fiscale maatregelen op het gebied van R&D.

XNoot
1

Deze dateren van december 2009 (http://www.cpb.nl/nl/prognoses/nlinfo.html).

XNoot
2

Met ingang van het jaar 2003 presenteert het CBS nog slechts één keer per twee jaar cijfers over de financieringsbronnen van de Nederlandse R&D. De reden is dat EUROSTAT volgens verordening 753/2004 dit gegeven slechts één keer per twee jaar opvraagt. Door problemen met het vaststellen van de R&D-uitgaven van de universiteiten (het betreft vanaf 2004 een schatting) heeft het CBS geen financieringscijfers meer gepubliceerd na 2003. Nadat in 2008 het CBS gereviseerde onderwijscijfers heeft gepubliceerd, is het CBS eind 2009 met nieuwe R&D-cijfers voor de sector hoger onderwijs gekomen (deze sector omvat naast de universiteiten ook de universitaire medische centra en de hogescholen), zij het dat deze ook voorlopig zijn, maar al wel gereviseerd. Begin 2010 komt het CBS met definitieve cijfers over financiering en uitvoering van R&D tot en met 2008.

XNoot
1

In OESO verband is medio 2008 een project van start gegaan dat gericht is op het ontwikkelen van internationaal vergelijkbare indicatoren op het gebied van publieke financiering. Het onderscheid naar project- en institutionele financiering staat centraal en de belangrijkste bron voor de indicatoren zijn de cijfers die in de verschillende landen over de overheidsfinanciering worden verzameld en vergelijkbaar zijn met de TOF-cijfers. Nederland leidt dit project.

XNoot
2

Over de Nederlandse publieke financiering in de periode 1975–2005, dat ook gebaseerd was op het onderscheid naar project- en institutionele financiering, heeft het Rathenau Instituut in 2007 een rapport gepubliceerd (Versleijen, A. (ed.), Dertig jaar publieke onderzoeksfinanciering in Nederland 1975–2005, Den Haag).