Kamerstuk 32032-8

Amendement van de leden Biskop en Depla inzake het stroomlijnen van de keuzevrijheid van leerlingen in alle leerwegen van het vmbo om de aansluiting bij vervolgopleidingen te bevorderen

Dossier: Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter vereenvoudiging van de wettelijke regels over de sectorvakken bij het onderwijs in de leerwegen bij scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs

Gepubliceerd: 2 februari 2010
Indiener(s): Jack Biskop (CDA), Staf Depla (PvdA)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32032-8.html
ID: 32032-8
Wijzigingen: 32032-9

32 032
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter vereenvoudiging van de wettelijke regels over de sectorvakken bij het onderwijs in de leerwegen bij scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs

nr. 8
AMENDEMENT VAN DE LEDEN BISKOP EN DEPLA

Ontvangen 2 februari 2010

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 1 komt artikel 10, zesde lid, onder a, te luiden:

a. de sector techniek: wiskunde en, ter keuze van de leerling, biologie, natuur- en scheikunde I of natuur- en scheikunde II,

2. In onderdeel 1 komt artikel 10, zesde lid, onder d, te luiden:

d. de sector landbouw: ter keuze van de leerling, biologie of wiskunde, en

3. Na onderdeel 1 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 1a. In het zevende lid, onder b, vervalt de zinsnede «natuur- en scheikunde II,».

II

Artikel I, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 1, komt artikel 10b, zesde lid, onder a, te luiden:

a. de sector techniek: wiskunde en, ter keuze van de leerling, biologie, natuur- en scheikunde I of natuur- en scheikunde II,

2. 1. In onderdeel 1, komt artikel 10b, zesde lid, onder d, te luiden:

d. de sector landbouw: ter keuze van de leerling, biologie of wiskunde.

III

Artikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 2 komt artikel 10d, zesde lid, onder a, te luiden:

a. de sector techniek: wiskunde en, ter keuze van de leerling, biologie, natuur- en scheikunde I of natuur- en scheikunde II,

2. In onderdeel 2, komt artikel 10d, zesde lid, onder d, te luiden:

d. de sector landbouw: ter keuze van de leerling, biologie of wiskunde.

Toelichting

Met dit amendement bewerkstelligen de indieners dat leerlingen in de sector techniek van alle leerwegen in het vmbo, naast het verplichte sectorvak wiskunde één verplicht vak kunnen kiezen uit een beperkt aantal vakken die relevant zijn voor de sector techniek. De overige, vrije, vakken kunnen daar bovenop worden gekozen. Op deze manier worden vmbo-ers beter voorbereid op een technische vervolgopleiding.

Voor de sector landbouw kan het verplichte sectorvak gekozen worden uit biologie en wiskunde. Dit zorgt voor meer vrijheid, omdat ook de doorstroom naar een technisch beroep hiermee gegarandeerd wordt.

De indieners menen dat de keuzevrijheid van leerlingen in alle leerwegen van het vmbo op deze wijze gestroomlijnd kan worden, met als doel de aansluiting bij vervolgopleidingen te bevorderen. Een goede aansluiting bij vervolgopleidingen is vooral voor de leerlingen van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg van groot belang met het oog op de mogelijkheid om de vereiste startkwalificatie in het mbo te kunnen behalen. Gezien de doelstellingen voor de vergroting van de rekenvaardigheid ligt het voor de hand om wiskunde in de sector landbouw van deze twee leerwegen als sectorvak nadrukkelijk in beeld te houden. Het wiskunde programma bestaat hier namelijk voor een aanzienlijk deel uit rekenen.

Indien zowel het amendement Depla/Biskop (Kamerstukken II 32 032, nr. 7) als onderhavig amendement worden aangenomen, dat wordt in onderhavig amendement «natuur- en scheikunde I» vervangen door «natuurkunde» en «natuur- en scheikunde II» door «scheikunde».

Biskop

Depla