Kamerstuk 32032-11

Intrekking van het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter vereenvoudiging van de wettelijke regels over de sectorvakken bij het onderwijs in de leerwegen bij scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs (32 032)

Dossier: Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter vereenvoudiging van de wettelijke regels over de sectorvakken bij het onderwijs in de leerwegen bij scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs

Gepubliceerd: 1 april 2011
Indiener(s): Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32032-11.html
ID: 32032-11

Nr. 11 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 april 2011

Afgelopen jaar heb ik verschillende malen met u contact gehad over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter vereenvoudiging van de wettelijke regels over de sectorvakken bij het onderwijs in de leerwegen bij scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs1. Hoewel ik een voorstander blijf van het bieden van meer ruimte voor maatwerk aan vo-scholen en leerlingen binnen de sectoren van het vmbo, heb ik besloten om het wetsvoorstel in te trekken.

Het wetsvoorstel kan niet langer los gezien worden van ontwikkelingen in aanpalende onderwijssectoren. Hierbij moet specifiek gedacht worden aan de doorslaggevende adviezen Vmbo herkend. Structuur van het vmbo in de toekomst (Bunnik, januari 2010) van de Stichting Platforms vmbo en T(L) splitsing: van vmbo-tl naar havo of mbo (Utrecht, januari 2010) van de VO-raad2 en mijn aanstaande beleidsreactie op beide rapporten, het Actieplan Focus op Vakmanschap 2011–2015 en het actieplan Beter Presteren dat ik u voor de zomer van 2011 toestuur. De vragen of het vmbo een andere sectorvakkenindeling behoeft komen daarna waarschijnlijk in een ander licht te staan, ik wil dan ook geen fundamentele structuuraanpassingen in het vmbo doorvoeren zonder rekening te houden met de ontwikkelingen in de aanpalende sectoren.

Daartoe gemachtigd door de Koningin (mededeling van de Directeur van het Kabinet van de Koningin van 18 maart 2011, nr. 09 001850) trek ik, mede namens mijn ambtgenoot van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het voorstel van wet hierbij in.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart